Radoon: Korduma kippuvad küsimused

Prindi

Mis on radoon?
Kust radoon pärineb?
Kuidas radoon satub hoonetesse?
Mis ühikutes radooni mõõdetakse?
Milline radoonitase hoones viitab ohule?
Kas õigusaktides on kehtestatud lubatud radoonitaseme piirmäär hoonete siseõhule?
Millised on kiirgusosakonna poolsed soovituslikud piirväärtused ja tegutsemistasemed?
Millised on radoonist põhjustatavad tervisekahjustused?
Kui suur on risk, et radoon põhjustab kopsuvähi?
Kas radoon võib põhjustada ka teisi haigusi?
Kas lapsed on suuremas ohus kui täiskasvanud?
Kas radoon võib olla ohtlik ka välisõhus?
Kas radoon põhjustab suure osa Eesti elanikkonna kiirgusdoosist?
Milline on Eesti keskmine radooni kontsentratsioon hoonetes?
Kas on läbi viidud riiklikke radoonitasemete uuringuid hoonete siseõhus?
Millised on radooniohtlikud alad Eestis?
Kas ma peaksin kontrollima radooni kontsentratsiooni elamus kui ma ei ela radooniohtlikul alal?
Kas radoon on probleemiks ka teistes riikides?
Kui elamu siseõhus on kõrge radooni kontsentratsioon, siis kas on võimalik midagi ette võtta selle parandamiseks?
Kas ventilatsiooni suurendamine vähendab radooni kontsentratsiooni siseruumides?
Kas radooniprobleem on seotud ainult teatud tüüpi hoonetega?
Kuidas saan teada, et hoones on kõrge radooni kontsentratsioon?
Kas naabruses tehtud radoonimõõtmise tulemus on heaks indikaatoriks ka minu kodus?
Kuidas elamus viiakse läbi radooni kontsentratsiooni mõõtmine?
Kas kasutatavad detektorid on ise radioaktiivsed?
Kui kaua mõõtmine aega võtab?
Millal on õige aeg radooni taset mõõta?
Kas radoonimõõtmisi saab läbi viia ka hoonetes, kus elatakse?
Ehitan uut hoonet, kas on võimalik radooni taset mõõta enne hoone valmimist?
Kas radooni on võimalik mõõta ka kiirmeetodil?
Olen huvitatud kinnisvara ostmisest. Kas ma saan kiirgusosakonnalt infot selle kohta, kas selles elamus/korteris on radooni kontsentratsiooni mõõtmine läbi viidud?
Kas Eestis on radoon probleemiks ka joogivees?
Kas radoon võib pärineda ka ehitusmaterjalidest?
Kas näiteks graniitkivid aedades põhjustavad ka kõrgeid radooni kontsentratsioone?
Kas on ohtlik kasvatada puu- ja juurvilju piirkonnas, kus on kõrge radooni tase?

 

Mis on radoon?

Radoon on keskkonnas esinev loodusliku päritoluga radioaktiivne gaas. Radoon on värvitu, lõhnatu ja maitsetu. Radoon ja selle tütarisotoobid emiteerivad peamiselt alfakiirgust.

Kust radoon pärineb?

Maapinnas ning kivimites esineb väga väikesel määral uraani. Uraani radioaktiivse lagunemise tulemusena tekib radoon. Gaasilise oleku tõttu liigub radoon vabalt pinnases, võib jõuda atmosfääri ning tungida hoonetesse.

Kuidas radoon satub hoonetesse?

Siseruumidesse jõuab maapinnast pärinev radoon peamiselt põrandas/vundamendis olevate pragude ning avade (nt avad torustiku või juhtmete jaoks) kaudu. Kuna rõhk hoonetes on madalam kui väljas, siis soodustab see radooni liikumist hoonetesse.

Mis ühikutes radooni mõõdetakse?

Radooni mõõdetakse bekerellides õhu kuupmeetri kohta (Bq/m3). Bekerell on aktiivsuse ühik, mis vastab ühele spontaansele tuumasiirdele sekundis. Aktiivsuskontsentratsioonil 1 Bq/m³ laguneb ühe sekundi jooksul õhu igas kuupmeetris üks radooniaatom. Mida rohkem lagunemisi sekundi jooksul toimub, seda rohkem aine kiirgab.

Milline radoonitase hoones viitab ohule?

EVS 840:2008 standard “Radooniohutu hoone projekteerimine“ sätestab, et hoonete elu-, puhke- ja tööruumides peab aasta keskmine radoonisisaldus ruumiõhus olema väiksem kui 200 Bq/m3. Tegemist on rahvusvaheliselt aktsepteeritud piirväärtusega radoonitaseme kohta hoonete siseruumides. Vanemates majades on aktsepteeritavaks tasemeks kontsentratsioon mis jääb alla 400 Bq/m3.

Kuna reaalselt on mõõtmisi ebaotstarbekas läbi viia aasta vältel, peab ruumide radoonisisaldus olema väiksem kui 200 Bq/m3 mõõtmisperioodil, mis on vähemalt kaks kuud eeldusel, et mõõtmised viiakse läbi kütteperioodil.

Kas õigusaktides on kehtestatud lubatud radoonitaseme piirmäär hoonete siseõhule?

Eestis on radoontaseme väärtus õiguslikult reguleeritud vaid koolieelsetes lasteasutustes ja koolides.

2011 a. sügisest kehtib Vabariigi Valitsuse määrus „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“, mille paragrahv 9 lõige 4 sätestab, et ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 (Bq/m3). 2013 a. kevadel võeti vastu Vabariigi Valitsuse määrus „Tervisekaitsenõuded koolidele“, mille paragrahv 12 lõige 4 sätestab, et kooliruumi siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 (Bq/m3). Juba olemas olevad koolieelsed lasteasutused ja koolid peavad määruste kohaselt end nimetatud nõudega vastavusse viima hiljemalt 1. septembriks 2030.

Teiste hoonete ruumide lubatud radoonitaset õigusaktidega ei ole reguleeritud ning on soovituslik järgida EVS 840:2009 standardis “Radooniohutu hoone projekteerimine“ sätestatud nõudeid.

 

Millised on kiirgusosakonna poolsed soovituslikud piirväärtused ja tegutsemistasemed?

Kiirgusosakonna poolt välja töötatud soovitused jagavad ehitised kaheks: elukohad ja töökohad. Tiheda kasutusega töökohad nagu lasteasutused (koolid, lasteaiad, lastekodud jne), haiglad, vanglad käsitletakse sarnaselt elukohaga.

Hoone projekteerimisel lähtuda, et radooni kontsentratsioon siseõhus ei ületaks taset 200 Bq/m3 .

Kui olemasolevates hoonetes on radooni kontsentratsioon vahemikus 400 Bq/m3 kuni 600 Bq/m3 , siis on soovitatav rakendada kergemaid ja vähem kulukaid radoonitõkestusmeetodeid.

Elukohtades on radoonitõkestusmeetodid õigustatud kui radooni kontsentratsioon ületab 600 Bq/m3 .

Töökohtades on radoonitõkestusmeetodid õigustatud kui radooni kontsentratsioon ületab 1000 Bq/m3 .

Millised on radoonist põhjustatavad tervisekahjustused?

Pikaajaline elamine suure radoonikontsentratsiooniga hoones põhjustab kopsuvähki haigestumise tõenäosuse kasvu.

Kui suur on risk, et radoon põhjustab kopsuvähi?

Riski suurus sõltub radoonikontsentratsioonist, sellest, kui pika aja jooksul inimene antud hoones elas ning sellest, kas inimene suitsetab või mitte. Ruumis suitsetamisel tekib õhus palju osakesi, mis on efektiivseteks radooni tütarisotoopide kandjateks. Suitsuse õhu sissehingamisel satub seega kopsu rohkem tütarisotoope põhjustades täiendava kiirgusdoosi limaskestadele.

Kas radoon võib põhjustada ka teisi haigusi?

Tänaseni pole suudetud teaduslikult tõestada, et radoon põhjustaks lisaks kopsuvähile teisi tervisekahjustusi.

Kas lapsed on suuremas ohus kui täiskasvanud?

Ei ole leidnud tõestust, et radoonist tulenev risk lastele on suurem kui täiskasvanutele.

Kas radoon võib olla ohtlik ka välisõhus?

Ei. Maakoorest väljapääsenud radoon hajub atmosfääris ja seega on välisõhus radooni kontsentratsioon väga väike. Maailma keskmiseks välisõhu radooni tasemeks on hinnatud 10 Bq/m³. Eestis on mõõtmistulemused jäänud vahemikku 3–5 Bq/m³.

Kas radoon põhjustab suure osa Eesti elanikkonna kiirgusdoosist?

Jah. Hinnanguliselt moodustab radoonist põhjustatud doos keskmiselt umbes pool saadavast aastadoosist.

Milline on Eesti keskmine radooni kontsentratsioon hoonetes?

Radooni kontsentratsioonid ruumide siseõhus varieeruvad suurtes piirides, sõltudes maja asukohast, tüübist ja elanike harjumustest. Eesti Kiirguskeskuse ja Rootis Kiirguskaitse Instituudi uuringud on näidanud, et Eesti elumajade siseõhu radooni sisaldus varieerub valdavalt 20-1000 Bq/m³ piirides ja ulatub üksikjuhtudel Põhja-Eesti klindivööndis üle 9000 Bq/m³. Majade siseõhu keskmine radooni sisaldus on nende uuringute põhjal 103 Bq/m³. Ühepereealmutes on enamasti radooni tase kõrgem  kui kortermajades.

Kas on läbi viidud riiklikke radoonitasemete uuringuid hoonete siseõhus?

Jah. Aruannetega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel või Keskkonnaameti kiirgusosakonnas kohapeal.

Millised on radooniohtlikud alad Eestis?

Kõrge radooni tase pinnases on seotud uraanirikka diktüoneemakilda ja uraani sisaldava glaukoniitliivakivi esinemisega Põhja-Eestis ja graniidirikka moreeni levialadega Lõuna-Eestis. Mõõduka ohuga alasid esineb ka Kesk-Eestis. Radooniohtlikud alad Eestis on ära määratud EV Standardis 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ ning on välja toodud ka trükises Radooniohutu Elamu . Vaata ka Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud kaarte: Esialgne radooniriski levilate kaart ja Harjumaa pinnase radooniriski kaart. Kiirgusosakond soovitab kõikidel radooniriski piirkonna elanikel kontrollida radooni kontsentratsiooni elamus.

Kas ma peaksin kontrollima radooni kontsentratsiooni elamus kui ma ei ela radooniohtlikul alal?

On tõenäoline, et piirkondades, mis ei ole määratletud radooniohtlikena, võib esineda elamuid, mille siseõhus on kõrge radooni kontsentratsioon. Seega on  soovitav ka nendes piirkondades mõõtmised läbi viia.

Kas radoon on probleemiks ka teistes riikides?

Jah. Peaaegu kõikides riikides on radoon suuremal või vähemal määral probleemiks. Suurimaid probleeme põhjustab radoon Rootsis ja teistes Põhjamaades, Saksamaal ja USA-s.

Kui elamu siseõhus on kõrge radooni kontsentratsioon, siis kas on võimalik midagi ette võtta selle parandamiseks?

Jah. Hoonetes on võimalik vähendada radooni kontsentratsiooni. Kiirguskeskuse, Eesti Geoloogiakeskuse ja OÜ JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB koostöös on 2004. aastal välja antud trükis Radooniohutu Elamu, mis aitab leida sobivaid lahendusi probleemi lahendamiseks.

Pärast meetmete rakendamist on oluline läbi viia kordusmõõtmine, et olla kindel meetmete efektiivsuses. Kordusmõõtmine on sarnane algsele mõõtmisele - detektoreid tuleb hoida hoones  vähemalt 2 kuud. Lisaks on kirjeldatud erinevaid meetmeid erinevate radooniuuringute aruannetest ning trükises Radoon valmisolevates hoonetes.

Kas ventilatsiooni suurendamine vähendab radooni kontsentratsiooni siseruumides?

Ventilatsiooni suurendamine, eelkõige keldrikorrusel ning esimesel korruse võib vähendada radooni kontsentratsiooni. Kui algne radooni kontsentratsioon oli väga suur, ei pruugi vähenemine olla piisav. Tuleb arvestada, et liiga tugev tõmme võib intensiivistada radooni imbumist hoone alt, ning põhjustada ruumides soovitule vastupidise efekti.

Kas radooniprobleem on seotud ainult teatud tüüpi hoonetega?

Hoone konstruktsioon mõjutab radooni taset siseruumides, kuid radoon võib esineda siiski peaaegu kõikides hoone tüüpides. Kuna radoon pärineb peamiselt maapinnast, siis mitmekorruselistes elamutes on radooniprobleem tavaliselt palju väiksem kui madalates hoonetes.

Kuidas saan teada, et hoones on kõrge radooni kontsentratsioon?

Erinevad uuringud ja kaardistamised on kasulikud üldisema pildi saamiseks. Ainus võimalus täpse info saamiseks on läbi viia radooni kontsentratsiooni mõõtmine huvipakkuvas hoones.

Kas naabruses tehtud radoonimõõtmise tulemus on heaks indikaatoriks ka minu kodus?

Ei. Radooni tasemed varieeruvad majast majja. Ainus võimalus radoonitaseme teada saamiseks konkreetses hoones on viia läbi vastav mõõtmine.

Kuidas elamus viiakse läbi radooni kontsentratsiooni mõõtmine?

Võimalik on mõõta pikaajalise ja lühiajalise meetodiga.

Enamasti mõõdetakse radoonitaset kahe väikese detektoriga, mis paigutatakse elamusse – soovitavalt üks magamistuppa ja teine elutuppa. Detektorid saadab Keskkonnaamet tellijale postiga ning pärast mõõtmisperioodi lõppu saadab tellija need tagasi kiirgusosakonna laborisse, kus toimub detektorite analüüsimine. Detektoritele võib tellija ka ise kiirgusosakonda järele tulla ja need peale mõõtmisperioodi lõppu tagasi tuua.

Kas kasutatavad detektorid on ise radioaktiivsed?

Ei. Detektorid on ohutust materjalist ning nad ei ole radioaktiivsed. Samuti ei vaja nad elektrivoolu ega tekita mingit müra.

Kui kaua mõõtmine aega võtab?

Kuna radooni kontsentratsioon varieerub ajas, siis täpsema tulemuse saavutamiseks on soovitav kasutada pikka mõõteperioodi – 2-3 kuud. Usaldusväärsete tulemuste saamiseks ei piisa paarist päevast või nädalast.

Millal on õige aeg radooni taset mõõta?

Kütteperioodil, kuna siis on uksed ja aknad suletud ning ruumi ventileerimisel tõmmatakse ruumidesse suhteliselt rohkem maa-alust õhku, mis on kontaktis pinnasega. Lisaks takistab talvekuudel külmunud maapind hoone ümber radooni väljapääsu atmosfääri. Maja all pinnas ei külmu ning sinna satub ka osa radooni sisaldavast pinnaseõhust hoone ümbrusest. Seetõttu on radooni sisaldus hoones suurim talvisel ajal. Suvel hoitakse aknaid rohkem lahti ja tubadesse tulev välisõhk vähendab ruumides radoonitaset

Kas radoonimõõtmisi saab läbi viia ka hoonetes, kus elatakse?

Jah. Mõõtmise ajal ei ole vajadust oma tavapärast eluviisi muuta - inimesed võivad elada oma igapäevast elu ning kasutada ruume harjumuskohaselt. Kasulik ongi mõõtmisi viia läbi tavatingimustes, kuna elanike harjumused avaldavad suurt mõju radooni kontsentratsioonile (näiteks kui majas elatakse, siis avatakse uksi, aknaid jne, mis omakorda mõjutab radooni taset).

Ehitan uut hoonet, kas on võimalik radooni taset mõõta enne hoone valmimist?

Radooni taset on võimalik mõõta ka pinnases, kuid see ei pruugi anda täpset infot uue maja siseõhu radooni kontsentratsiooni kohta. Keskkonnaamet pinnase radoonisisaldust ei määra. Pinnaseuuringuid viib läbi Eesti Geoloogiakeskus.

Kas radooni on võimalik mõõta ka kiirmeetodil?

Jah, kuid usaldusväärsema tulemuse radoonitaseme aasta keskmise väärtuse kohta annab pikaajaline mõõtmine.

Radoon on gaas ja tema eraldumine maapinnast on seotud ilmastikutingimuste muutusega, seepärast on enamikul juhtudel vajalik küllalt pikk mõõtmisperiood. Kuna radooni tase varieerub päevast päeva ei anna alla 2 kuulise mõõtmisperioodiga tehtud mõõtmine usaldusväärset tulemust.

Olen huvitatud kinnisvara ostmisest. Kas ma saan kiirgusosakonnalt infot selle kohta, kas selles elamus/korteris on radooni kontsentratsiooni mõõtmine läbi viidud?

Ei. Kiirgusosakond pakub teenust lepingulisel alusel ning mõõtmise tulemustest teavitatakse ainult teenuse tellijat. Kolmandatele isikutele infot ei edastata. Samas on Teil kinnisvara ostjana võimalus paluda kinnisvara praeguselt omanikult tehtud mõõtmiste tulemusi.

Kas Eestis on radoon probleemiks ka joogivees?

Eestis ei ole joogivees radoonisisalduse probleemi täheldatud.

Kas radoon võib pärineda ka ehitusmaterjalidest?

Eestis põhjustavad kõrget radoonisisaldust peamiselt fosforiit ning diktüoneemakilt, millest ehitusmaterjale ei valmistata. Kui ehitusmaterjal (näiteks kergkruusast plokk) valmistatakse savist, milles on kõrge radionukliidide sisaldus, võib see põhjustada kõrgemat radoonitaset hoones. Üldiselt ei peeta Eestis ehitusmaterjale radooniohtlikeks.

Kas näiteks graniitkivid aedades põhjustavad ka kõrgeid radooni kontsentratsioone?

Ei. Radoon hajub kiiresti vabas õhus.

Kas on ohtlik kasvatada puu- ja juurvilju piirkonnas, kus on kõrge radooni tase?

Ei. Radoon on gaas ega kogune puu- ja juurviljadesse.