Kiirgusega seotud registrid

Prindi

Keskkonnaameti kiirgusosakond peab järgnevaid registreid:

  • kiirgusallikate register
  • kiirgustegevuslubade register
  • riiklik kiirgustöötajate doosiregister
  • tuumamaterjali register
  • radioaktiivsete jäätmete register.

Kõik nimetatud registrid on seadusest tulenevalt juurdepääsupiiranguga. Osaliselt on avalik kiirgustegevuslubade register (kasutatav läbi Internet Exploreri).

REGISTER ON UUENDAMISEL!

Kiirgusallikate register

Vastavalt kiirgusseadusele on kiirgusallikate registri eesmärk Eesti Vabariigis kasutusel ja hoidmisel olevate kiirgusallikate üle arvestuse pidamine. Registris olev teave on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks. Registri pidamist ja registriandmetega tutvumist reguleerib kiirgusallikate registri pidamise kord.

Kiirgustegevuslubade register

Kiirgustegevuslubade elektrooniline register (kasutatav läbi Internet Exploreri) annab ülevaate väljastatud kiirgustegevuslubade kohta.

Riiklik kiirgustöötajate doosiregister

Vastavalt kiirgusseadusele peab riiklikku kiirgustöötajate doosiregistrit Keskkonnaameti kiirgusosakond. Registri pidamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004 määrus nr 244 "Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamise põhimäärus" (RT I 2004, 57, 407) ja selle eesmärk on pidada kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside arvestust.

Tuumamaterjali register

Tuumamaterjalide registris on andmed Eestis oleva tuumamaterjali kohta. Vastavalt Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) vahelisele kokkuleppele kaitsemeetmete rakendamise kohta seoses tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga (RT2 1998, 5/6, 10) peab Keskkonnaameti kiirgusosakond arvestust kaitsemeetmetele allutatud tuumamaterjali kohta.

Radioaktiivsete jäätmete register

Radioaktiivsete jäätmete registris on andmed radioaktiivsete jäätmete kohta Eestis.