Kaitse planeerimine

Prindi

Kaitstavate alade moodustamise, looduskaitselsite piirangute seadmise ja muutmisega ning looduskaitseliste tööde kavandamisega kaitstavatel loodusobjektidel tegeleb Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo.

Riiklikult kaitstavateks loodusobjektideks on kaitsealad (rahvuspargid, loodus- ja maastikukaitsealad), hoiualad, kaitsealused liigid ja kivistised, püsielupaigad ja kaitstavad looduse üksikobjektid. Nende objektidega seotud reeglid on kirjas kaitse-eeskirjades või looduskaitseseaduses. Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo koostab ja muudab kaitsealadele kaitse-eeskirju ja tutvustab neid avalikkusele. Samuti teeb Keskkonnaamet vajadusel Keskkonnaministeeriumile ettepanekuid uute loodusobjektide kaitse alla võtmiseks, viib läbi või korraldab kaitse alla võtmise otstarbekuse ekspertiise, suhtleb huvigruppidega. Liikide ja nende püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitsekorra muutmisega tegeleb peamiselt liigikaitse büroo.

Looduskaitseliste tööde kavandamiseks koostab büroo kaitsekorralduskavasid. Kavades kirjeldatakse alade kaitseväärtusi ja neid ohustavaid tegureid, seatakse eesmärgid, planeeritakse väärtuste säilimiseks vajalikud meetmed ja tegevused, koostatakse kaitsekorraldusperioodi eelarve.

Kaitse planeerimises on olulisel kohal hea koostöö riigi- ja teadusasutuste, kohalike omavalitsuste, maaomanike, ettevõtjate, looduskaitsjate ja teiste huvigruppidega. Büroo poole võib pöörduda kaitstavaid loodusobjekte ja looduskaitset puudutavate küsimustega.
 

Kullamäe maastikukaitseala paljand. Foto: Meelis Suurkask

Ristipuude kaart

Prindi

Keskkonnaamet on loomas Eesti ristipuude kaardipõhist andmebaasi. Kui olete kohanud ristidega tähistatud põliseid üksikpuid või puudegruppe, mida pole sellele kaardile kantud, siis andke neist teada keskkonnaameti regiooni looduskaitse spetsialistidele.