Moodustati Nabala-Tuhala looduskaitseala

Prindi

Vabariigi Valitsuse 17.11.2014 määrusega nr 168 „Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ on otsustatud kaitse alla võtta Nabala-Tuhala looduskaitseala, mille kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 21.11.2014,10 ning mis jõustub 01.12.2014.
Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitse-eeskiri ja kaart on kättesaadavad Riigi Teataja kodulehelt. Määruse seletuskiri asub sama lehe menetlusteabe all.

Lõppes Nabala looduskaitseala moodustamise avalikustamisprotsess

Prindi

30. juuli 2014 õhtupoolikul toimus Oru külakeskuses Nabala looduskaitseala moodustamist puudutav avalik arutelu, kus osalesid maaomanikud, kohalike omavalitsuste esindajad, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Avalikul arutelul tutvustati avalikustamisprotsessi käigus saabunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti otsuseid nende suhtes. Arutelu käigus räägiti kõige enam kaevandamisest ning metsade kaitsest.

Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik Roland Müür: „Hetkel põrkuvad Nabalas kaks erinevat huvi – kaitsta loodusväärtusi või kaevandada lubjakivi. Arvestades riigimaale plaanitavate maardlate suurt pindala ja kaevandamise mõju tundliku veerežiimiga alale, kus leiduvaid allikad, allikalised sood ja karstiilminguid, ei ole võimalik mõlemat eesmärki korraga saavutada. Seetõttu ei ole praeguses eelnõus kaevandamine lubatud.“ Metsaomanike soovidega oli võimalik kaitse-eeskirjas rohkem arvestada. „Igal pool raiuda ei saa, loodusväärtused seavad oma piirangud. Kuid metsaraie regulatsioon on Nabalas leebem kui enamusel sarnastel kaitsealadel,“ sõnas Müür.

Tutvu avaliku arutelu protokolliga.

Viie kuu jooksul toimud põhjaliku avalikustamisprotsessi käigus esitatud 22st ettepanekust rahuldas Keskkonnaamet 10. Selle tulemusel kohendati kaitseala piire, tsoneeringut ning kaitsekorda, arvestusega, et olemasolevaid kaitseväärtusi ei kahjustataks. Enamus ettepanekuid olid seotud maaüksuste kaitsealast või rangema kaitsega vööndist väljaarvamise ning kaitse-eeskirjade sätete muutmisega. Samas esitasid piirkonna maaomanikud ettepanekuid ka täiendavate alade kaitse alla võtmiseks.

Nabala piirkonna väärtusteks on sealne tundlik veerežiim, kaitsealused ja haruldased taime-, looma- ja linnuliikide elupaigad, allikad ja allikalised alad. Alal tervikuna on oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse säilimisel, kuid olemasolevad hajali asuvad kaitsealad, hoiualad ja püsielupaigad ei taga alal leiduvatele loodusväärtustele terviklikku kaitset.

Järgmise etapina esitab Keskkonnaamet Nabala looduskaitseala kaitse-eeskirja Keskkonnaministeeriumile, kes koordineerib ministeeriumidevahelist kooskõlastust ning esitab seejärel eeskirja kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele.
 

Algab Nabala looduskaitseala avalik väljapanek

Prindi

http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/loodusobjekti-kaitse-alla-votmise-teade-14/

Toimus Nabala töörühma koosolek

Prindi

Esmaspäeval, 3. märtsil toimus Nabala töörühma koosolek. Töörühm moodustati erinevate huvirühmade esindajatest eesmärgiga läbi arutada kaitse-eeskirjaga kehtestatavad regulatsioonid. Lepiti kokku, et töörühma liikmed saavad lisaks kohapeal arutatule saata kirjalikult oma ettepanekud 10. märtsiks aadressile nabala at keskkonnaamet dot ee. Keskkonnaamet analüüsib laekunud ettepanekuid ja vastab neile kuu aja jooksul.
Koosoleku protokoll

Nabala looduskaitseala avalikustamise protsess

Prindi

Toimus Nabala avalikustamise protsessi selgituskoosolek
12. veebruaril toimus Saku Valla Maja suures saalis Nabala looduskaitseala avalikustamise protsessi raames esimene üldine selgituskoosolek. Koosolekule olid oodatud maaomanikud, kohalike omavalitsuste esindajad, ettevõtjad ja muud asjast huvitatud. Koosolekul esinesid ettekannetega Keskkonnaameti kaitse planeerimise peaspetsialist Roland Müür, kaitse planeerimise spetsialist Kristi Pai ja ekspert Uudo Timm. Tutvustati avalikustamise protsessi, moodustatava kaitseala loodusväärtuseid, piire ning põgusalt ka kaitsekorda. Koosolekul pakuti välja võimalus töörühma moodustamiseks huvirühmade esindajatest eesmärgiga läbi arutada kaitse-eeskirjaga kehtestatavad regulatsioonid ning teha ettepanekud eelnõu muutmiseks, parandamiseks või täiendamiseks. Töörühm koguneb ühise laua taha 3. märtsil kell 15 Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn. Ettepanekute tegemiseks töörühmas osalemiseks on aega 19. veebruarini ning teha saab seda aadressil nabala@keskkonnaamet.ee. Töörühmade ettepanekute põhjal muudetakse vajadusel Nabala looduskaitseala eelnõu materjale ning saadetakse need seejärel tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks kõigile loodava kaitseala maaomanikele ning teistele otsestele huvigruppide esindajatele. Kõigil huvilistel on seejärel poolteist kuud aega materjalidega tutvuda ning oma arvamust avaldada.

Nabala looduskaitsela moodustamise töörühma liikmete nimekiri

Selgituskoosoleku protokoll
Nabala kronoloogia (pp)

Kuidas sünnib kaitseala (Roland Müür, pp) 

Nabala looduskaitseala loodusväärtused ja kaitse-eeskiri (Kalev Sepp, pp)

Nabala piirkonna loodusväärtused (Uudo Timm, pp)

 

Hetk koosolekult

 

Nabala looduskaitseala moodustamise menetluse algatas keskkonnaminister 12. detsembri 2013. a käskkirjaga nr 1183.

Eelmise aasta lõpul valminud ekspertiisis kinnitas professor Kalev Sepa juhitud töögrupp, et Nabala piirkonna kaitse alla võtmiseks on eeldused olemas. Nabala piirkonna väärtusteks on eelkõige sealne tundlik veerežiim, kaitsealused ja haruldased taime-, looma- ja linnuliikide elupaigad, allikad ning allikalised alad. Alal tervikuna on oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse säilimisel, kuid olemasolevad haraliasuvad kaitsealad, hoiualad ja püsielupaigad ei taga alal leiduvatele loodusväärtustele terviklikku kaitset.

Keskkonnaamet viib läbi Nabala looduskaitseala moodustamise avalikustamise protsessi ning edastab seejärel maaomanike ja teiste huvirühmadega läbiarutatud kaitse-eeskirja eelnõu keskkonnaministeeriumile.

2013. aasta viimased ja uue aasta esimesed nädalad on kulunud avalikkuse kaasamiskava koostamisele ja materjalide ettevalmistamisele. Nabala looduskaitseala avalikustamise protsessi selgituskoosolek toimub 12. veebruaril kell 18.00 Saku Valla Maja suures saalis (Teaduse 1, Saku alevik). Kohale on oodatud maaomanikud, kohalike omavalitsuste esindajad, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Selgituskoosoleku järgselt (eeldatavalt märtsi esimesel nädalal) toimuvad valdkondlike töörühmade koosolekud. Töörühmades, mis moodustatakse eri huvirühmade (metsandus, liigikaitse jne) esindajatest, räägitakse läbi eeskirjaga kehtestatavad regulatsioonid ning tehakse ettepanekuid eelnõu muutmiseks, parandamiseks või täiendamiseks.
Töörühmade ettepanekute põhjal muudetakse vajadusel Nabala looduskaitseala eelnõu materjale ning saadetakse need seejärel tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks kõigile loodava kaitseala maaomanikele ning teistele otsestele huvigruppide esindajatele. Kõigil huvilistel on seejärel poolteist kuud aega materjalidega tutvuda ning oma ettepanekuid ja vastuväiteid esitada.

Keskkonnaamet teeb laekunud avalduste põhjal otsused ning tutvustab neid avalikul arutelul, mis toimub eeldatavalt juuli viimasel nädalal.

Nabala looduskaitseala kaitse-eeskirja kinnitamiseni jõutakse eeldatavalt 2015. aasta aprillis.

Täiendav info Nabala looduskaitseala moodustamise kohta: http://www.envir.ee/1203978