Vormsi maastikukaitseala

Prindi

Maastikukaitseala on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks.

Vormsi maastikukaitseala on moodustatud 2000. aastal.

Kaitseala pindala on 24 km2, sellest ligi 13 km2 on madal rannikumeri.

Vormsi maastikukaitseala põhieesmärk on kaitsta Lääne-Eesti saarestiku omapärast ja kergesti haavatavat loodusmaastikku ning piirkonnale iseloomulikke ohustatud pärandkultuurmaastikke, Loodusdirektiivi elupaigatüüpe, Linnudirektiivi liike ning haruldaste liikide kasvukohti ja elupaiku.

Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale kahte tüüpi vöönditeks: kolmeks sihtkaitsevööndiks ja kuueks piiranguvööndiks. Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Piiranguvööndis on majandustegevus lubatud, arvestades selle seadusega sätestatud kitsendusi.

Vormsi rannikualad oma pool-looduslike kooslustega jäävad Väinamere hoiualale. Vormsi maastikukaitseala ja Väinamere hoiuala on osa üle-Euroopalise kaitsealade võrgustikust Väinamere loodus- ja linnuala koosseisus.

Kõige suurem allikatest - Suurallikas – on looduskaitse all ning kaitse all on viis tähelepanuväärsemat rändrahnu: Kirikukivi, Parunikivi, Skärestain, Smen, Vargstain.

Vormsil olevate kaitstavate loodusobjektide valitseja on Keskkonnaamet. Külastust korraldab RMK.

Looduskaitse ajalugu Vormsil ulatub kahe aastasaja taha. Juba 1766. aastal keelas mõisnik saarel lubja põletamise, soovides nii säästa Vormsi metsi. Esimene kaitseala loodi Vormsil juba 1939. aastal, selleks oli Diby ranna tervisemuda ala. 1987 moodustati Rumpo taimestikukaitseala.

1989. aastal moodustati Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitseala, kuhu jääb ka Vormsi saar koos ümbritseva mereala ja saarekestega. Biosfääri kaitseala ülesandeks on suunata ala tasakaalustatud arengut, säilitamaks elu ja keskkonda ning looduslikku mitmekesisust. Biosfääri kaitsealad on UNESCO poolt rahvusvaheliselt tunnustatud programmiga alade võrk, mille sisuks on ühendada looduskaitselised taotlused olemasoleva kultuuripärandi kaitse ja ka piirkonna arenguga säästva arengu printsiipidest lähtudes.

Vaata lähemalt Vormsi maastikukaitseala veebilehte