Kaitsekorralduskavad

Prindi

Kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava on kaks iga kaitseala jaoks väga olulist dokumenti. Kui kaitse-eeskiri on õigusjõudu omav dokument, mis paneb paika kaitseala erinevad vööndid ja vööndites keelatud ning lubatud tegevused, siis kaitsekorralduskava on rakenduslik tegevusplaan.

Kavade koostamist korraldab Keskkonnaamet ning kavasse märgitakse

  1. olulised keskkonnategurid ja nende mõju loodusobjektile;
  2. kaitse eesmärgid, nende saavutamiseks vajalikud tööd ja meetmed, tööde tegemise eelisjärjestus, ajakava ning maht;
  3. kava elluviimise eelarve.

Kava koostamisse kaasatakse ka erinevad huvigrupid, nt kohalikud inimesed, RMK jne.

Kinnitatud kaitsekorralduskavad

 

Tellise looduskaitseala. Foto: Maris Paju