Poollooduslikud kooslused

Prindi

Mis on poollooduslikud kooslused?

Eesti tänase maastikupildi oleme pärinud esivanematelt, kes on sajandeid oma kodukohta hoole ja armastusega kujundanud. Loodust tundes ja mõistes, temast sõltudes ja temaga arvestades on võimalik aastatuhandeid kesta. Loodusega ühte elades on eestlane rajanud oma kodu. Eluks tarvilikku hankides on ta kujundanud miljööväärtusi, mille hulgas on ka laialt levinud poollooduslikud kooslused – puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud, puiskarjamaad ning nõmmed.

Poollooduslikeks kooslusteks ehk pärandkooslusteks nimetatakse loodusliku elustikuga kooslusi, mida on kestvalt niidetud või karjatatud.

Täpsemalt saab poollooduslike koosluste kaitse ja hoolduse kohta lugeda poollooduslike koosluste infovoldikust.

Kaitsealadel asuvate poollooduslike koosluste asukohti on võimalik vaadata Maa-ameti veebirakenduses (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) Natura 2000 rubriigi kaardirakenduses „Poollooduslik kooslus” .

Poollooduslike koosluste hooldamine - hooldamistoetus

Aastaid on väärtuslike alade hooldamise ja taastamise eest maksnud Keskkonnaministeerium loodushoiutoetusi. 2007. aastast alates makstakse poollooduslike koosluste hooldamise toetust Maaelu arengukava raames. Toetuse menetleja on PRIA

Poollooduslike koosluste taastamine- taastamistoetus

Loodushoiutoetust makstakse maa omanikule või rentnikule vastava määruse alusel poolloodusliku koosluse taastamiseks. 2015. aastal tõsteti looniitude, puisniitude, liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude toetusmäärasid 36%. 

Sõltuvalt poolloodusliku koosluse seisundist võib taastamine kesta 1-3 aastat. Taastamisele peab järgnema poolloodusliku koosluse hooldamine.

Poollooduslike koosluste taastamistoetuse taotlusi saab esitada 22. maini 2016 Keskkonnaametile. Toetuse taotlemiseks tuleb pöörduda Keskkonnaameti vastava piirkonna maahoolduse spetsialisti poole.

Keskkonnaamet korraldab ka mitmeid koolitusi poollooduslike koosluste taastajatele ja hooldajatele. Koolituste ajad ja täpsem info on leitavad SIIT.

Poollooduslike koosluste taastamise lühijuhised
 
Looduskaitselised nõuded, mida tuleb poollooduslike koosluste taastamisel järgida loopealsete, puisniitude, aruniitude, nõmmeniitude, rannaniitude, luhaniitude ja soostunud niitude taastamisel on leitavad SIIT.
 
Poollooduslike koosluste tegevuskava

Loe ka poollooduslike koosluste tegevuskava aastateks 2014-2020 ja tegevuskava lisasid:

  1. ülevaate kaardid,
  2. eesmärkide kaardikiht MapInfo formaadis
  3. pool-looduslike koosluste üldiseloomustus,
  4. poollooduslikel kooslustel taastamist ja rajamist vajava infrastruktuuri kaardikiht MapInfo formaadis.

Vaata ka liigikaitseliselt oluliste rannaalade kaardikihti MapInfo formaadis ja liigikaitseliselt oluliste rannaalade veebikaarti .

Poollooduslike koosluste tegevuskava on koostatud poollooduslike koosluste elurikkuse säilitamiseks ja selleks kaitsemeetmete planeerimiseks aastateks 2014–2020. Tegevuskava annab ülevaate olemasolevast olukorrast, ohuteguritest, kirjeldab tegevuskavaga seatud eesmärgid aastani 2020 ja meetmed eesmärkide saavutamiseks.

Haavakannu puisniitu pildistas Kristiina Jürisoo.

Prindi

Poollooduslike koosluste hoolduskavad

Keskkonnaameti, eriala spetsialistide ning teadlaste koostöös on välja töötatud poollooduslike koosluste hoolduskavad. Need sisaldavad olulist informatsiooni erinevate elupaigatüüpide kaitseväärtuste ning hooldamis ja taastamisvõtete kohta.

Environamental board in cooperation with specialists and scientists has created seminatural grassland management guidelines. These are important source of information about seminatural grassland habitat types conservation values, management and restoration process. 

 

Prindi

Projektid poollooduslikel kooslustel

Lisaks loodushoiutoetuse maksmisele viib Keskkonnaamet poollooduslike koosluste taastmiseks läbi erinevaid projekte.

LIFE to alvars ehk Elu loopealsetele

Projekti LIFE to alvars on LIFE+ Nature fondi ja SA KIK poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks on 2500 hektari loopealsete karjamaade taastamine Saaremaal, Muhumaal, Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnumaal.

Täpsemat info projekti kodulehelt või projektikoordinaatorilt annely.esko@keskkonnaamet.ee; +372 51 16738. 

Loopealne karjamaa, foto Aveliina Helm

URBANCOWS ehk Linnalehmad

Projekti URBANCOWS on LIFE+ Nature fondi ja SA KIK poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks on 250 hektari rannaniitude taastamine Pärnu rannaniidu looduskaitsealal. 

Täpsemat info projekti kodulehelt või projektikoordinaatorilt bert.holm@keskkonnaamet.ee; +372 53 010834 

Pärnu rannaniidu looduskaitseala, foto Mati Kose 

WOODMEADOWLIFE ehk Puisniidu LIFE

WOODMEADOWLIFE on uus ettevalmistatav projekt puisniitude taastamiseks ca 1000 hektari suurusel alal üle Eesti. Projekti taotlus on planeeritud esitada LIFE Nature programmi 2015 aasta vooru. Ettevalmistustööd projektis osaleda soovijate väljaselgitamiseks toimuvad koostöös Pärandkoosluste Kaitse Ühinguga. Täpsemalt saab projekti kohta lugeda siit

Nõusolekut projektis osalemiseks on võimalik anda ka e-posti teel. Täida sobiv vorm ning edasta e-posti aadressile puisniidud@gmail.com. 

VORM 1- maaomaniku nõusolek osalemiseks looduskaitseliste tööde teostamisel (viin ise tööd läbi)

VORM 2- nõusolek, et Keskkonnaamet korraldab looduskaitselised tööd

VORM 3- volitus kolmandale isikule looduskaitseliste tööde läbiviimiseks

Täpsemat info projektikoordinaatorilt annely.esko@keskkonnaamet.ee; +372 51 16738.