Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine

Prindi

Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine (edaspidi lõhnaaine) atmosfääriõhu kaitse seaduse tähenduses on inimtegevusest põhjustatud välisõhku väljutatav aine või ainete segu, mis võib tekitada elanikkonnal soovimatut lõhnataju.

Lõhnaaine esinemise välisõhus määrab selleks moodustatud ekspertrühm rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditel. Lõhnaaine tuvastamise korral peab heiteallika valdaja koostama ja esitama lõhnaaine esinemise vähendamise kava asukohajärgsele Keskkonnaameti regioonile heakskiitmiseks. Kava täitmist kontrollib Keskkonnainspektsioon koostöös Keskkonnaametiga.

Lõhnaaine esinemise vähendamise kava peab AÕKS § 70 lg 4 kohaselt sisaldama:
1) lõhnaaine eraldumist põhjustavate tegevusalade ja heiteallikate kirjeldust;
2) andmeid käitist ümbritseva piirkonna asustustiheduse ja asustuse kauguse kohta käitise tootmisterritooriumist;
3) käitises enne kava koostamist rakendatud lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete ja plaanitavate lisameetmete loetelu, sealhulgas hinnangut käitise vastavuse kohta parimale võimalikule tehnikale või parima võimaliku tehnika arengust tulenevate lisameetmete rakendamise võimaluse kohta;
4) pärast meetmete rakendamist saavutatava lõhnaaine heitkoguse vähendamise arvutust heiteallikate kaupa lõhnaühikutes ja lõhnaaine esinemise vähendamise arvutustulemust välisõhus;
5) meetmete maksumust;
6) andmeid meetmete rakendajate kohta;
7) meetmete rakendamise tähtaegu ja rakendatud meetmete efektiivsuse kontrollimise tähtaegu;
8) kava rakendamise aruande või aruannete Keskkonnaametile esitamise tähtaegu.

Lõhnaainega seotud kaebusi menetleb Keskkonnainspektsioon.

Loe lisaks lõhnaainetest Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Muuga sadama piirkonnas mõõdavad lõhna e-ninad, mis annavad ebameeldiva lõhna häiringust koheselt teada vastavatele asutustele. Foto: Muuga sadam