Saasteainete heidete vähendamise tegevuskavad

Prindi

Teatud juhtudel peab õhusaasteluba omav paikse heiteallika valdaja esitama saasteainete heidete vähendamise tegevuskava.

1) Atmosfääriõhu kaitse seaduse (edaspidi AÕKS) kohaselt peab õhusaasteluba omav paikse heiteallika valdaja tagama, et tema käitamises olevast heiteallikast välisõhku väljutatava saasteaine heitkogus ei ületaks õhusaasteloas või keskkonnakompleksloas sätestatut ega atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel või tööstusheite seaduse alusel kehtestatud saasteaine heite piirväärtust ega põhjustaks saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi. Kui saasteallika valdaja ei saa tehnilistel või majanduslikel põhjustel saavutada kehtestatud piirnorme kindlaksmääratud tähtajaks, teatab ta sellest viivitamata Keskkonnaametile, Keskkonnainspektsioonile ning käitise asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele, koostab ja esitab nendele tegevuskava saasteainete heidete vähendamiseks ning tõestab nimetatud asutustele, et ta kasutab parimat võimalikku tehnikat.

2) Õhusaasteloas, keskkonnakompleksloas või jäätmepõletamist käsitlevas jäätmeloas on kirjas tingimused, mille alusel peab heiteallika valdaja koostama ja esitama Keskkonnaametile saasteainete heidete vähendamise tegevuskava. Enne tegevuskava heakskiitmist saadetakse see arvamuse avaldamiseks Keskkonnainspektsioonile ja käitise asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele. Vähemalt kord aastas tuleb esitada Keskkonnaameti regioonile aruanne tegevuskava rakendamise kohta (Alus: AÕKS § 103).

3) Saasteainete heidete vähendamise tegevuskava sisaldab vähemalt järgmisi andmeid (AÕKS § 104):
1) tegevuskava koostamise ja rakendamise eest vastutavate isikute nimed ja aadressid;
2) andmed eelmise viie aasta jooksul saadud õhukvaliteedi hindamise tulemuste kohta, heiteallikatest väljutatavate saasteainete heitkoguste ja nende määramiseks kasutatud meetodite kohta;
3) taustaolukorra analüüs välisõhku väljutatavate saasteainete levimise ja tekkimise kohta;
4) käitises enne tegevuskava koostamist rakendatud õhukvaliteedi parandamise meetmete detailne kirjeldus ja nende meetmete mõju;
5) saasteainete heidete vähendamiseks kavandatavate meetmete detailne kirjeldus;
6) õhukvaliteedi paranemiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajaliku aja prognoos;
7) keskkonnakompleksloa kohustuslase korral andmed parima võimaliku tehnika kasutamise kohta;
8) andmed tegevuskava koostamisel kasutatud abimaterjalide kohta.

4) Heiteallika valdaja võib taotleda lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamist ja järgimist lahustite kasutamisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piirväärtuste järgimise asemel. Selle tegevuskava eesmärk on anda heiteallika valdajale võimalus rakendada meedet, millega vähendada heitkogust nii, et tulemus oleks samasugune heitkoguse piirväärtuse kohaldamisega. Heiteallika valdaja peab tõendama, et ta kasutab parimat võimalikku tehnikat. Nõusoleku või keeldumise annab õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa andja (Alus: tööstusheite seadus § 137 ja 139).