Vesi

Prindi

Keskkonnaamet seisab hea veekogude ja põhjavee kvaliteedi eest. Vee erikasutuslubade väljastamisega hoitakse kontrolli alla tegevusi, mis võivad mõjutada mere, põhjavee, jõgede ja järvede seisundit.

Vee erikasutuse juures on oluline, et veeressurssi kasutatakse säästlikult.

Uuringud ja aruanded vee valdkonnas

Keila jõe valgala reostuskoormuse uuring (loe ka lühiülevaadet uuringu tulemustest)

Heitvee- ja suublaseire 2012-2013 lõpparuanne

Heitvee- ja suublaseire 2013-2014 lõpparuanne

Heitvee- ja suublaseire 2015. aasta lõpparuanne

Toila valla Toila aleviku riigiomandis oleva Koolme maaüksuse naftareostuse uuringu aruanne

Ülevaade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamisest 2012-2013

Ülevaade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamisest 2013-2014

Sulfaatide kasvusuundumus_puurkaev 3648 ja salvkaev 19028

Kõrkküla salvkaevu 19028 videouuringu protokoll

Lüganuse puurkaev 3648 videouuringu protokoll

Teemakaart_seisundi muutus

Teemakaart_Veekogumite seisund ja meetmed

Ülevaade veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava meetmete efektiivsusest. Seletuskiri.


Ülevaade veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava elluviimisest Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikondades 2016. aastal

Tegevuskava elluviimise ülevaate eelnõu

Lisa 1. Pinnavee meetmed

Lisa 2. Põhjavee meetmed

Lisad 3-10