Keskkonnaalane teabepäev maaparandussüsteemide projekteerijatele

Prindi

15. veebruaril 2017 toimus Sakus Keskkonnaameti korraldatud teabepäev maaparandussüsteemide projekteerijatele.

Allolevalt on esitatud kõik teabepäeva ettekanded.

Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS). K. Sirel

Eesti looduskaitse korraldus, kaitstavad loodusobjektid ja nende piirangud. K. Viilma.

Maaparanduse mõju vee-elustikule. R. Järvekülg

Veeinfost KAURis. E. Adresmaa

Haapsalu veeteemalise teabepäeva materjalid

Prindi

29. märtsil 2016 toimus Haapsalu Keskkonnaameti kontoris veeteemaline teabepäev kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele, elanikele ja teistele huvilistele. Siit on leitavad kõik teabepäeval esitlusele tulnud ettekanded.

Teabepäeva materjalid:

Puurkaevude ja salvkaevude rajamine, ümberehitamine ja lammutamine. Põhjaveekogumite hindamise metoodikast ning Läänemaa ja Hiiumaa põhjaveekogumi seisund.

Hajaasustuse majapidamiste reovee käitlemise võimalused ja sellega seotud veekaitselised küsimused.

Ülevaade pinnaveekogumite seisundi hinnangutest.

Veemajanduskavad, seisundi parandamiseks vajalikud meetmed, sh põllumajanduslikud meetmed.

Teabepäeva korraldas Keskkonnaamet, toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 

Veekaitse teabepäevad 2015

Prindi

Keskkonnaameti veekaitse teabepäevade eesmärk oli selgitada vee seisundi hindamise ja seisundi parandamiseks koostatava tegevuskava põhimõtteid ning paisutamise mõju veekogu seisundile.

Järgmiseks perioodiks koostatava veemajanduskava ja meetmeprogrammi eelnõude avalik väljapanek saab peatselt läbi. Veekogude seisundi koondhinnangud 2014. a andmete alusel näitavad, et heas seisundis on 61% pinnaveekogumitest ja 79 % põhjaveekogumitest. Kuidas need hinnangud koostatakse ja mida teha, et meie veekogude olukord paraneks?

Infopäevade korraldamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, korraldas Keskkonnaamet.

Teabepäevade materjalid:

Pinnaveekogumite seisund, Elina Leiner

Pais, paisutamine ja veeluba, Elina Leiner

Põhjaveekogumite seisund, Milvi Aun

VMK meetmeprogrammi rakendamine_, Milvi Aun

Keskkonnaalane teabepäev: põllumajandus ja veekaitse

Prindi

Keskkonnaamet korraldas 12. novembril 2015. a veekaitset käsitleva teabepäeva põllumajandustootjatele, mille eesmärgiks oli tutvustada muudatusi veeseaduse põllumajanduse osas, põllumajandusliku tegevuse mõju pinna- ja põhjavee kvaliteedile ning Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala laiendamise vajalikkust. Samuti anti teabepäeval ülevaade nii põhja- kui pinnaveeveekogumite seisunditest ja toodi välja veekeskkonda enim mõjutavad rikkumised. Lisaks tutvustas põllumajandusettevõte Vändra OÜ oma tegemisi.

Teabepäeva materjalid:

Hetkeolukord vee ja põllu vallas - Enn Liive

Pinnaveekogumite seisund- Elina Leiner

Põhjaveekogumite seisund - Milvi Aun

VMK rakendamine - Milvi Aun

Nitraaditundliku ala laiendamise analüüs

KKI ettekanne keskkonnarikkumistest

Vändra OÜ ettekanne

Infopäevad paisuomanikele 2014

Prindi

Keskkonnaamet korraldas septembrikuus infopäevad paisuomanikele, mille eesmärgiks oli selgitada , et veekogu võib paisutada vaid teatud tingimustel ning selleks on vaja taotleda vee erikasutusluba. Infopäevade korraldamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Paisuomanike infopäeva ettekanded:
Ulvi Päädam "Paisude mõjust vee-elustikule"
Agne Aruväli "Seadusandlusest tulenevad õigused ja kohustused"
Elina Leiner "Vee erikasutusloa taotlus ja paisutuse likvideerimise teatis"

 

Koolituspäev "Reoveekäitlus hajaasustusalal"

Prindi

2. aprillil 2014 toimus Tartus ja 4. aprillil 2014 Tallinnas kohalikele omavalitsustele suunatud koolituspäev "Reoveekäitlus hajaasustusalal". Koolituse materjalid leiate allosast.