Prindi

Arhitektuurikonkurss „21. sajandi kodu Lahemaal“

Keskkonnaamet koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldab arhitektuurivõistluse „21. sajandi kodu Lahemaal“, kus kutsutakse huvilisi mõtisklema Lahemaa ja Eesti põliskülade tuleviku teemadel. Konkursi raames toimuvad ka seminarid ning näitus Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses Palmses ja Arhitektuurimuuseumis Tallinnas.

Oluline osa Eesti elanikkonnast on tänaseks linlased ja püsiv maaelanikkond kahaneb järjepidevalt. Vanad taluhooned suvituskohana, põllupealsed asulad ja linlikud eluviisid maal – linnastumisega kaasnevad muutused maa-asulates on paratamatus. Traditsioonilistel väikeasulatel on kogu maailma ruumilist arengut dikteerivate valglinnastumisprotsessidega üha keerulisem sammu pidada.

Meie rahvuspargid erinevate eesti piirkondade esindusaladena on hea näidismaterjal meie külakeskkonna jätkusuutlikkuse analüüsimiseks ja arutlemaks selle tuleviku teemadel. Lahemaa paljudes külamaastikes on esindatud enamik eesti maastikutüüpe, kogu Eesti mõttes representatiivseid külatüüpe, mitmekesist arhitektuuripilti; kultuurmaastiku ajaloolist perspektiivi on siin aastasadade ja aastatuhandete taha.

Konkursi eesmärgiks on Lahemaal ja üldisemalt maapiirkondades elamist laiemalt lahti mõtestada, pidada dialoogi ja tugevdada kontakte seal ehitamisest huvitatud kinnistuomanike ning  külakonteksti mõistvate arhitektide vahel.

„Eesti maastik on väärtus. Eesti maastikus asetsevad talud. Eesti talud nagu Eesti maastikudki on omaette väärtused. Need väärtused kuuluvad kokku ja seda kooslust ei tohi lõhkuda. Selle tänuväärse arhitektuurivõistlusega Lahemaal annavad arhitektid oma panuse nende unikaalsete väärtuste hoidmisse,“ lausus Eesti Arhitektide Liidu esimees Peeter Pere.

Võistlusega otsitakse kaasaegse eesti maakodu eskiislahendusi, mis lähtuvad Lahemaa ja Eesti külaarhitektuuri ruumilistest ja kultuurilistest eripäradest. Peaküsimuseks on, kuidas rajada kaasaegset ja kvaliteetset arhitektuuri, hoides väärtuslikku külakeskkonda ja tema miljööd elujõulisena.

“Üks halvasti projekteeritud ja keskkonda sobimatu maja võib rikkuda mulje kogu külast. Üks halvasti plaanitud küla võib rikkuda emotsiooni kogu rahvuspargist. Keskkonnaamet vaatab igal aastal Lahemaal läbi ligi 300 ehitusega seotud taotlust. Rahvuspargi keskkond on väärtus, mille pärast külastajad sinna tulevad ja mille pärast seal elada tahetakse - põlvest põlve. Rahvuspargile omase keskkonna terviklikkuse ja väärtuste hoidmise nimel tuleb sobitada rahvusparki tänapäevane elustandard ja ajaloolisse keskkonda sobiv energiasäästlik kaasaegne arhitektuur. Seetõttu algataski keskkonnaamet heade ideede otsimise selle arhitektuurikonkursi kaudu,“ sõnas keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar.

Võistlusaladeks on neli fiktiivset paika Lahemaa külades, mis ei asu reaalsetel kinnistutel, vaid kirjeldavad Lahemaa küladele iseloomulikke tüüpolukordi. Võistluse vorm on arhitektuursete eskiiside konkurss.

Võistluse auhinnafondiks on 12480 eurot. Lisaks sellele jagavad võistlustöödele tunnustusi/eriauhindu mitmed külamaastikega tegelevad asutused ja organisatsioonid, nagu Muinsuskaitseamet, Eesti Vabaõhumuuseum,  Säästva Renoveerimise Infokeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Taru Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Maaülikool (nimekiri pole lõplik). Omapoolsed tunnustusi võistlustöödele ananvad Lahemaa omvalitussed - Vihula ja Kuusalu vald. Tulemused avalikustatakse ja tunnustusi jagatakse 26.oktoobril Palmses toimuval lõpuüritusel.

Lahemaa konteksti sobivatest võistlustöödest koostatakse heade eskiiside ja arhitektuursete lahenduste kataloog, mis peaks innustama positiivse eeskuju varal looma maapiirkondadesse uut arhitektuurikvaliteeti. Võistluse tulemused on näitusena üleval oktoobrist 8. novembrini Palmses Lahemaa looduskeskuses,  alates 9. novembrist Eesti Arhitektuurimuuseumis. Heade eeskujude kataloog on veebis kättesaadav alates 12. novembrist. Võidutööd leiavad kajastust 2013. aasta algupoolel ilmuvas Lahemaa arhitektuuri käsitlevas trükises.

Võistlus kuulutatakse välja 3. mail Tallinnas Arhitektuurimuuseumis toimuval seminaril „Eesti külamaastikud ja Lahemaa arhitektuur“.

Arhitektuurikonkursi võitjaid tunnustatakse 26. oktoobril Palmses.

Projekti rahastavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti Kultuurkapital