Keskkonnaameti keskkonnapoliitika

Prindi

2010. aastal otsustas Keskkonnaameti juhtkond arendada oma kõiki tegevusvaldkondi katvat keskkonnajuhtimisesüsteemi ning muuta see vastavaks EMAS (keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem) nõuetele.

Sellise otsusega soovib Keskkonnaamet näidata eeskuju keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamisel Eestis ning teadvustada oma igapäevaste tegevuste ja otsuste rolli Eesti keskkonnategevuskava elluviimisel. 

Keskkonnametile on väljastatud 2013. aastal keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS sertifikaat. Uuendatud sertifikaat väljastati 2016. aastal.

Keskkonnaamet kohustub vähendama oma tegevusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju ja pidevalt parendama oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Selleks Keskkonnaamet:

1. võtab kasutusele meetmed, mis tagavad ressursside säästliku kasutamise (eelkõige energia, vesi ja paber);

2. võtab kasutusele meetmed, mis aitavad vähendada süsinikdioksiidi heidet (eelkõige hoonete ja transpordi parema kasutuse kaudu);

3. lõimib keskkonnakriteeriumid hangetega seotud menetlustesse ja organisatsiooni ürituste (sh koolitused, projektid) korraldamise reeglistikku;

4. tegutseb kõigi kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide nõuetega vastavuses;

5. võtab jäätmekäitluse valdkonnas kasutusele parimad tavad;

6. edendab personali ja partnerite keskkonnahoolivust koolituste ja teavitamise abil;
S.h saavutamaks oma igapäevaste tegevuste, õigusloome ja otsuste kaudu paremat keskkonnaeesmärkide täitmist:

  • viib perioodiliselt läbi oma põhiprotsesside keskkonnamõjude hindamist ja koostab selle alusel keskkonnategevuskava;
  • edendab valdkondadevahelist koostööd tagamaks õigusloome ja otsustega seonduv mitmekülgsem keskkonnamõjude analüüs;
  • edendab huvirühmade suhtes läbipaistvat otsustusprotsessi ja avatud dialoogi.

Keskkonnaamet kohustub rakendama oma keskkonnapoliitikat ja tegema selle üldsusele kättesaadavaks.

Keskkonnaameti 2015. aasta keskkonnaaruanne on leitav siit, 2014. aasta aruanne siit ja 2013. aasta oma siit.