LIFE-BaltCoast

Prindi

Projekti nimi: Läänemere rannikulõugaste elupaigakomplekside taastamine (Rehabilitation of the Baltic Coastal Lagoon Habitat Complex)

Projekti lühinimi: Baltcoast

Projekti toetab: LIFE Nature programm

Projekti kestus: 2005 - 2011

Projekti partnerid: 5 riigis, so Eestis, Leedus, Rootsis, Saksamaal ja Taanis. Eestis on projekti partneriteks Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Kihnu Väina Merepark ja MTÜ Põhjakonn.

Projektialad Eestis: Teorehe rannaniit Matsalu rahvuspargis, Kõrgessaare-Mudaste hoiuala, Sõmeri hoiuala ja Linaküla-Sääreküla rannaniit Kihnu hoiualal.

Projekti koordinaator: Murel Merivee, Keskkonnaamet, 53 022 335, murel dot merivee at keskkonnaamet dot ee

Projekti eesmärk: Parandada Läänemere piirkonna väärtuslike rannikuelupaigatüüpide (1630* ja 1150*) ja seal pesitsevate liikide niidurüdi (Calidris alpine schinzii) ning tutkase (Philomachus pugnax), soodsat seisundit

Projekti tegevused: Projekti raames viiakse läbi tegevusi nii spetsiaalselt projektialade soodsa seisundi parandamiseks kui ka üldisemalt elupaigatüüpide ja kaitsealuste liikide elutingimuste parandamiseks. Nii taastatakse projekti abil projektialade rannaniite seal vohavast pilliroost ning toetatakse nende jätkusuutlikku hooldamist karjaaedade ehitamise ning loomade soetuse abil. Samalajal koostatakse aga liigikaitseliselt olulsite rannaniitude hooldussoovitused, koondatakse rannikukurvitsaliste elupaikade andmebaas ning toetatakse ekspertide vahelist kogemustevahetust alade parima hoolduse tagamiseks.

Projektist medias: