Keskkonnaameti arengukava aastateks 2016-2019

Prindi

Keskkonnaameti arengukava annab ülevaate peamistest organisatsiooni puudutavatest arendusvajadustest, esitab strateegilised eesmärgid ja arendusprioriteedid. Arengukava kinnitati 26.05.2016 juhtkonna otsusega.

Keskkonnaameti peamised strateegilised väljakutsed

  • Kaitstavate loodusobjektide kaitse tagamine (vajalike kaitse-eeskirjade uuendamine, kaitsekorralduskavade väljatöötamine ja rakendamine, olemasolevate kompensatsioonimehhanismide rakendamine).
  • Puhtam elukeskkond ja loodusressursside säästev kasutus.
  • Väiksem halduskoormus klientidele ja riigile – teenuste korralduse ja nendega seotud regulatsioonide ülevaatamine ja lihtsustamine.
  • Teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine e-kanalite arendamise kaudu.
  • Arengut ja tulemuslikkust toetav organisatsioonikultuur.

 Arengukava saab lugeda SIIT.