Põhimäärused ja ülesanded

Prindi

Keskkonnaameti (KeA) põhimäärus 

KeA ülesannete hulka kuulub näiteks:

 • keskkonnalubade, loodusvarade kasutamise lubade, kiirgustegevuslubade ning litsentside andmine;
 • planeeringutele ja projektidele seisukohtade andmine;
 • veemajanduskavade koostamisel ja keskkonnamõjude hindamisel osalemine;
 • keskkonnale tekitatava kahju vältimise ja heastamise korraldamine;
 • kaitstavate loodusobjektide valitsemine;
 • võõrliikidega seotud tegevuskavade koostamise ja rakendamise korraldamine;
 • loodusobjektide teadus- ja uurimistööde ning seire korraldamine;
 • kalavarude kaitse ja taastamise korraldamine;
 • metsateatiste läbivaatamine ning metsakaitselise ekspertiisi korraldamine;
 • vääriselupaikade väljavalimise, hindamise ja seire korraldamine;
 • metsa majandamise kohta hinnangu andmine ning metsa uuendamise korraldamine;
 • jahipidamisõigust tõendavate dokumentide väljastamine ja jahipiirkonna kasutuse kontrollimine;
 • õhu, pinnase, vee ja toiduainete radioaktiivsuse seire korraldamine;
 • elanike kiirgustegevusest põhjustatud dooside hindamise korraldamine jne.

KeA osakondade põhimäärused:

KeA regioonide põhimäärused: