Jäätmeloa nõue

Prindi

Jäätmeluba peab jäätmeseaduse § 73 lg lg 2 kohaselt olema:

  • jäätmete kõrvaldamiseks;
  • jäätmete taaskasutamiseks;
  • ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks, välja arvatud isiku enda tegevuse tulemusena tekkinud jäätmete kogumiseks ja veoks;
  • teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil;
  • kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks;
  • olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena;
  • jäätmete tekitamiseks jäätmeseaduse §-s 75 sätestatud juhtudel;
  • jäätmehoidla käitamiseks.

Jäätmeluba ei nõuta jäätmeseaduse § 73 lg 4 kohaselt:

  • füüsiliselt isikult, kes käitleb ise oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele;
  • Päästeameti päästetöö käigus jäätmete kogumisel ja veol.

NB! Isikud, kes on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest; veavad või koguvad tavajäätmeid, välja arvatud olmejäätmeid, oma majandus- või kutsetegevuses või korraldavad vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel, peavad taotlema Keskkonnaametist registreerimistõendi.

Täpsemalt:

Õigusaktid: