Aastaaruande esitamine

Prindi

Jäätmearuande esitamine 2017. aastal

Isikud, kellele on väljastatud jäätmeluba, kompleksluba või registreerimistõend, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande. Jäätmearuande esitamist reguleerib keskkonnaministri 15.01.2010 määrus nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“. Jäätmearuanne, mis käsitleb aruande esitaja jäätmealast tegevust eelmisel kalendriaastal tuleb esitada 31. jaanuariks.

Jäätmearuannet on võimalik esitada otse Jäätmearuandluse infosüsteemis (JATS) või saates asukohajärgse Keskkonnaameti regioonile digitaalselt allkirjastatuna aruandevormi.

Juhul, kui ettevõte ei tegelenud eelmisel aastal jäätmealase tegevusega, tuleb esitada Keskkonnaametile määruse nr 1 lisa 1 täidetud esilehe kinnitusega, et tegevust ei toimunud.

Jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) sisse logimiseks on vajalik kasutaja registreerimine. Selleks tuleb esitada kasutajakonto taotlus.

Aruande koostamisel tekkivate sisuliste küsimuste korral palume pöörduda Keskkonnaameti vastava piirkonna jäätmespetsialisti poole, kelle kontaktid leiate Teile väljastatud jäätmeloalt, registreerimistõendilt või keskkonnakompleksloalt või Keskkonnaameti kodulehelt.

Loe ka abimaterjali aruande esitamiseks 2017. a.