Jäätmeloa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Prindi

Muutmist ja kehtetuks tunnistamist reguleerib jäätmeseaduse § 84 ja § 85.

Jäätmeluba muudetakse, kui:
1. tegevus, milleks luba taotleti, on muutunud;
2. loa omaja ärinimi ja registrikood või nimi ja isikukood on muutunud;
3. tegevuskoha või -kohtade täpne asukoht on muutunud;
4. loa omaja ning kontaktisiku aadress ja kontaktandmed on muutunud;
5. jäätmeloaga määratud nõuete aluseks olnud õigusnormid on muutunud ja avalik huvi jäätmeloa muutmiseks kaalub üles isiku usalduse;
6. jäätmeloaga määratud tegevusest tulenev saastus on nii suur, et see põhjustab jäätmeloa omaja tegevuskohas keskkonna kahjulikke muutusi, mistõttu tuleb muuta jäätmeloaga kehtestatud nõudeid;
7. õnnetuse vältimiseks tuleb kasutada jäätmeloaga määramata meetmeid;
8. jäätmetekke vältimiseks võetud meetmete, sealhulgas parima võimaliku tehnika rakendamise tulemusena on jäätmete kogused vähenenud;
9. käideldavate jäätmete liigid, kogused on muutunud ja loa omaja on esitanud loa muutmiseks põhjendatud taotluse;
10. lubatud jäätmekäitlustoimingud on muutunud ja loa omaja on esitanud loa muutmiseks põhjendatud taotluse.

Jäätmeluba tunnistatakse loa andja poolt kehtetuks, kui:
1. taotleja on esitanud valeandmeid või võltsitud dokumendi;
2. taotlejat on korduvalt karistatud keskkonnaloata tegutsemise, keskkonna saastamise või ohtlike kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumise eest ning süüteost ei ole möödunud karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 kehtestatud tähtaeg;
3. kogutud andmete põhjal võib järeldada, et tegevuse käigus pole võimalik täita keskkonnanormatiive või tegevus ohustab keskkonda või inimese tervist või vara;
4. tegevus põhineb jäätmerikastel, loodusressursse ja muud tooret või materjale pillavatel menetlustel või tehnoloogilistel protsessidel;
5. taotletud tegevus on olulises vastuolus keskkonnahoiu valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavaga.;
6. loa omaja ei ole alustanud loas nimetatud tegevust 12 kuu jooksul loas märgitud tähtajast arvates ega ole esitanud taotlust tegevuse algusaja muutmiseks;
7. loa omaja ei ole alustanud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmevedu ühe nädala jooksul loas märgitud tähtajast arvates ega ole esitanud taotlust tegevuse algusaja muutmiseks;
8. jäätmekäitluskoha uus valdaja ei ole esitanud loa muutmise taotlust kuue kuu jooksul jäätmekäitluskoha valduse üleandmisest arvates;
9. füüsilisest isikust loa omaja surma korral;
10. juriidilisest isikust loa omaja on lõpetatud, välja arvatud juriidilise isiku ümberkujundamisel või ühinemisel
Loa muutmiseks tuleb esitada vastavate muudatustega jäätmeloa taotlus (vorm sama, mis loa esmakordsel taotlemisel) ning tasuda riigilõiv jäätmeloa muutmise taotluse läbivaatamise eest summas 50,00 eurot.