Loa omaniku meelespea

Prindi

Jäätmeloa, registreerimistõendi või keskkonnakompleksloa omajale rakenduvad lisaks konkreetsel loal määratud nõuetele, seadustest tulenevad otsekohalduvad nõuded. Selleks, et lihtsustada loa omaja igapäevast tööd, on Keskkonnaamet koostanud loendi olulisematest otsekohalduvatest nõuetest lubade ja tegevuse etappide kaupa.

1. Enne jäätmekäitlustegevuse alustamist tuleb loa omanikul:

  • taotleda vajadusel teised keskkonnaload või registreeringud (nt vee erikasutusluba, välisõhu saasteluba jne) ning muud load ja nõusolekud.

2. Jäätmekäitluse ajal tuleb:

teavitada loa andjat:

vältida keskkonnahäiringute ja mõjude teket:

järgida seadusest tulenevaid jäätmekäitlusnõudeid ja põhimõtteid:

  • järgida jäätmehierarhia põhimõtet (JäätS § 22¹);
  • kasutama parimat võimalikku tehnikat (JäätS § 29 lg 3);
  • ladustatud jäätmed peab töötlema või taaskasutama kolme aasta jooksul ning kõrvaldama aasta jooksul nende ladustamisest arvates (JäätS §34 lg3 p 3);
  • andma jäätmeid käitlemiseks üle vaid isikule, kellel on õigus neid vastu võtta (JäätS § 28 lg 1).

järgida jäätmekäitlusnõudeid:

  • jäätmevaldajal peab olema ülevaade tema valduses olevate jäätmete liigist, hulgast ja päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ning jäätmetest tulenevast ohust tervisele, keskkonnale või varale (JäätS § 28 lg 1¹);
  • jäätmekäitleja on kohustatud pidama pidevat arvestust oma tegevuses tekkinud, kogutud, hoitud või vaheladustatud, veetud, töödeldud, taaskasutatud või kõrvaldatud jäätmete liigi, hulga, omaduste ja tekke kohta. Kui jäätmed antakse üle teisele jäätmekäitlejale, tuleb arvestust pidada ka jäätmete sihtkoha, kogumissageduse, veomooduste ning taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute kohta. (JäätS § 116 lg 2);

ohtlike jäätmete käitlemise nõuded:

probleemtoote käitlemise nõuded (sh patareid, akud, mootorsõidukid, elektri- ja elektroonikaseadmed, rehvid):

3. Tegevuse lõpetamisel tuleb:

  • järgida Keskkonnaameti poolt kehtestatud tegevuse lõpetamise ning järelhoolduse tingimusi;
  • kui tegevus lõpetatakse enne loa kehtivuse lõppu, tuleb teavitada sellest loa andjat.

Vastavalt keskkonnatasu seadusele tuleb keskkonnatasu maksta ka isikul, kellel on keskkonnaloa omamise kohustus, kuid on tegutsenud vastavat luba omamata. Loata tegevuse korral arvestatakse keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. Juhul, kui ettevõte on tegutsenud enne keskkonnaloa kehtima hakkamist ilma loata, siis tuleb loata perioodil toimunud keskkonnakasutuse info esitada Keskkonnaametile. Esitatavas infos märkida ära toimunud tegevuse maht, ajavahemik ning saasteainete heitkogused. Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetluse ajal on tegu loata tegevusega.

Eeltoodud info ei ole ammendav ning võib ajas muutuda. Ajakohane info on jooksvalt kättesaadav Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee jäätmete valdkonna jaotises.

Loa omaniku kohustused ei piirdu vaid käesolevas trükises toodud informeerivate viidete ja/või keskkonnaloas esitatud nõuete täitmisega. Loa omanik peab omama vastavaid teadmisi ja olema valmis arvestama nende nõuete kõrval ka teistest õigusaktidest temale otse kohalduvate nõuetega (sh hiljem muudetud nõuetega).