Rahvusvaheliste transpordialaste konventsioonide nimistu

Prindi

1. ADR
Euroopa kokkulepe ohtlike ainete rahvusvahelise veo kohta mööda maanteed (1957).

2. Konventsioon ohtlike ainete rahvusvahelise veo kohta raudteel (1985)
RID
Määrus ohtlike ainete rahvusvahelise veo kohta raudteel (1985)

3. Solasi konventsioon
Rahvusvaheline konventsioon julgoleku kohta merel (1974)

4. Chicago konventsioon
Rahvusvahelise tsiviillennunduse alane konventsioon (1944), mille artikkel 18 käsitleb ohtlike ainete vedu õhu teel (TI: Tehnilised eeskirjad ohtlike ainete ohutuks transportimiseks õhu teel)

5. ADNR
Määrused ohtlike ainete veo kohta Reinil (1970)