Ohtlike jäätmete käitluslitsents

Prindi

Ohtlike jäätmete käitlemiseks (kogumiseks, veoks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks) peab ettevõtjal olema vastav litsents, mis tõendab isiku pädevust, tehnoloogia sobivust ning annab õiguse taotleda jäätmeluba või kompleksluba. Alles jäätme- või kompleksluba annab isikule õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks majandus- ja kutsetegevuses.

Ohtlike jäätmete käitluslitsents antakse kuni viieks aastaks.

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi saamiseks tuleb Keskkonnaametile esitada Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004 määruse nr 121 "Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” § 10 lõike 1 kohane taotlus. Taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 260 eurot.

Käitluslitsentsi muutmine

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmiseks on vaja esitada taotlus ja tasuda riigilõiv ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse muutmise eest summas 32 eurot.

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamise juhend 

Ohtlikke jäätmeid ei tohi põletada. Foto: Annika Osja

Õigusaktid