Kalastamine

Prindi

Harrastuslik kalapüük on lubatud kõigile avalikul või avalikuks kasutamiseks olevatel veekogudel. Eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks, võib ühe lihtkäsiõnge ja kuni kolme õngpüünisega kala püüda vaid kinnisasja omaniku loal.

Õngepüük

Igaüks tohib avalikul ja avalikult kasutataval veekogul tasuta ja püügiõigust vormistamata püüda kala ühe lihtkäsiõngega. Arvestama peab keeluaegade, -kohtade ja kalaliikidele kehtestatud piirangutega.

Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust, raskusest ja ujukist. Püügil kasutatakse ainult looduslikku sööta.

Harrastuskalapüük kuni kolme õngpüünisega

Harrastuspüügiõiguse ehk püügiõiguse eest tasumisel on igaühel õigus õngpüünistega kala püüda avalikult kasutatavatel veekogudel. Arvestama peab keeluaega, -kohta ja kalaliikudele kehtestatud piiranguid.

Õngpüünised on: spinning, vedel, sikut, lendõng, põhjaõng (krunda, tonka), und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng, harpuunipüss ja harpuun ning haakeõng.

Harrastuspüük on üldjuhul tasuline. Püügiõiguse tasu maksmisest on vabastatud eelkooliealised lapsed, alla 16-aastased õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud või represseerituga võrdsustatud isikud, puudega isikud ning osalise või puuduva töövõimega isikud.

Soodustatud isikul, välja arvatud eelkooliealine laps, peab harrastuskalapüügil kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on:

• alla 16-aastasel õpilasel õpilaspilet;
• pensionäril pensionitunnistus;
• õigusvastaselt represseeritud isikul ja represseerituga võrdsustatud isikul represseeritu tunnistus;
• puudega isikul puude raskusastet ja kestust tõendav dokument;
• osalise või puuduva töövõimega isikul osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument.

Soodustatud isikud tohivad kala püüda harrastuskalapüügivahendiga püügiõiguse eest tasumata, välja arvatud kalapüügil kalastuskaardi alusel.

Kalastuskaart

Kalastuskaarti on vaja kui:
• püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, kuni 100 konksust koosnev õngejada, kadiskat, liivi, vähinatti ja -mõrda ning kuuritsat;
• püük toimub spinningu ja lendõngega Kesk-Eesti forellijõgedel või Põhja-Eesti lõhe- ja meriforellijõgedel;
• püük toimub Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis või Silma looduskaitsealal.
Nakkevõrgul, õngejadaga püügil, vähipüügil ja Silma looduskaitsealal on kalastuskaartide arv piiratud. Loe täpsemalt: Kalastuskaardi taotlemine. 

Foto: Aimar Rakko