Keskkonnaharidus

Prindi

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna eesmärgiks on tutvustada loodus- ja keskkonnakaitset ning kujundada ühiskonna väärtushinnaguid keskkonnasäästlikumaks.

Ümbritsevat elukeskkonda hoiab kõige paremini teadlik inimene. Keskkonnahariduse osakonnas töötab 18 spetsialisti, kelle ülesanne on tagada keskkonda puudutava info jõudmine inimesteni. Keskkonnaameti looduskeskuste ja keskkonnahariduse tugipunktid.

Põhiline osa keskkonnahariduslikust tegevusest on suunatud õpilastele. Keskkonnaamet on välja töötanud ligi 100 õppeprogrammi, mis võimaldavad viia loodusainete tunde läbi viia kaitsealal, koolis või selle ümbruses. Õuesõppe tunnid pakuvad lastele huvitavat vaheldust ning aitavad kinnistada klassiruumis õpitud teadmisi. Programmides osalemine on koolidele tasuta. Lasteaiarühmad on oodatud Keskkonnaameti looduskeskustesse.  

Selleks, et keskkonnaharidus oleks kättesaadav igale õpilasele, on Keskkonnaamet kokku  kutsunud maakondlikud ümarlauad. Idee sai kinnitust Ida-Virumaa ja Läänemaa  näidete varal, kus ümarlaudadega alustati mõnevõrra varem kui teistes maakondades. Koostöös RMK, mittetulundusühingute jt kohalike partneritega töötatakse selle nimel, et kogu Eestit kataks tugev keskkonnahariduse tugikeskuste võrgustik.

Keskkonnametil on 9 looduskeskust, kus on olemas kohalikku loodust tutvustav püsiekspositsioon ning võimalused loodushariduslike programmide läbiviimiseks. Lisavõimalusi pakub liikuva keskusena keskkonnahariduse buss Harju-, Järva- ja Raplamaal.

Oluline osa keskkonnahariduse osakonna tööst on avalikkuse teavitamine. Erinevate sihtgruppide paremaks teavitamiseks korraldavad keskkonnahariduse spetsialistid seminare, infopäevi ja kampaaniaid, koostavad keskkonnateemalisi infomaterjale, valmistavad ette kaitsealasid ja matkaradu tutvustavate infotahvlite ning looduskeskuste ekspositsioonide materjale.