Keskkonnakompleksluba

Prindi

Keskkonnakompleksluba on suure keskkonnamõjuga ettevõtete tegevuse tulemusel tekkiva saaste vältimisele ja kontrollimisele suunatud keskkonnakorralduse vahend.

Kehtestatud künnisvõimsuse ületamisel ühes allpool nimetatud kompleksluba nõudvas käitise tegevusvaldkonnas on kompleksluba vaja käitise kui terviku tegutsemiseks. Sel juhul asendab keskkonnakompleksluba välisõhu saasteloa, jäätmeloa ja vee erikasutusloa. 

Keskkonnakompleksluba on vajalik tegutsemiseks järgmistes tegevusvaldkondades:

 1. energeetikatööstus;
 2. metallide tootmine ja töötlemine;
 3. mineraalsete materjalide töötlemine;
 4. keemiatööstus;
 5. jäätmekäitlus;
 6. tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine;
 7. toiduainetööstus, sealhulgas sööda tootmine;
 8. sea-, veise- ja linnukasvatus;
 9. pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil;
 10. vineeri ja puitkiudplaatide tootmine;
 11. grafiidi ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel;
 12. loomakorjuste ja loomsete jäätmete kõrvaldamine või ringlussevõtt;
 13. puidu ja puidutoodete keemiline töötlemine;
 14. punktides 1–13 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest lähtuva maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumine;
 15. punktides 1–14 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest pärineva heitvee iseseisvalt käitatav puhastamine, välja arvatud heitvee puhastamine ühiskanalisatsiooni reoveepuhastites.

Alltegevusvaldkondade loetelu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkondade raames ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba, kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

Kompleksloa taotlus tuleb käitajal esitada käitise asukohajärgsesse Keskkonnaameti regiooni. Kompleksloa taotluse koosseis on järgmine:

Kompleksloa esmataotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 700 eurot ning esitada koos loataotlusega riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Kompleksluba antakse tähtajatult kuid tööstusheite seaduse § 49 sätestab juhtumid loa nõuete läbivaatamiseks ja kompleksloa muutmiseks. Samuti vaadatakse loa nõudeid läbi käitiste korrapärasel kontrollil, mida tehakse Keskkonnainspektisooni ja Keskkonnaameti koostöös vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, ent mitte sagedamini kui üks kord aastas. Kompleksloa nõuete läbivaatamise eest tuleb käitajal tasuda riigilõiv 350 eurot.

Eelnõude ja otsuste avalikustamine

Komplekslubade eelnõude avalik väljapanek toimub vastavalt lingil viidatule. Kompleksloa andmisest, sh muutmisest või andmisest keeldumisest teavitatakse käitise asukoha järgset valla- või linnavalitsust ning vastav teavitus avalikustatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Keskkonnaameti veebilehel avalikus dokumendiregistris seitsme päeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 

Õigusaktid

Juhendmaterjalid