Keskkonnakahjust ja kahju ohust teatamine

Prindi

Keskkonnakahju või selle ohu tekitaja on kohustatud asuma kahju ohu ilmnemisel keskkonnakahju tekkimist vältima või tekkinud keskkonnakahju heastama. Keskkonnaameti ülesanne on tuvastada keskkonnakahju ja kahju oht ning nende tekitaja, samuti hinnata heastamismeetmete vajalikkust ja ulatust.

Seetõttu peab kahju tekitaja keskkonnakahju või kahju ohu tekkimisel või kahju ohu püsimise korral viivitamata teavitama kõigist keskkonnakahju ja kahju ohuga seotud asjaoludest Keskkonnaametit (inimese tervise mõjutamisel ka Terviseametit) või Keskkonnainspektsiooni. 

Kahju tekitajal tuleb anda keskkonnaministri 11.07.2008 määruses nr 32 „Keskkonnakahju ja kahju ohtu puudutavate andmete loetelu“ nimetatud teave. Keskkonnaametil ja Terviseametil on õigus lisaks eelnimetatud määruses nimetatud teabele nõuda kahju tekitajalt ka muid asjakohaseid andmeid keskkonnakahju või selle ohu kohta. Keskkonnaameti teavitamata jätmise või nõutud teabe esitamisest keeldumise korral karistatakse rahatrahviga.

Keskkonnainspektsiooni kontakt:

  • telefon: 1313

Keskkonnaameti kontakt:

  • e-posti aadress: info at keskkonnaamet dot ee 
  • telefon: 680 7438 või 680 7403
  • faks: 680 7427

Terviseameti kontakt:

  • e-posti aadress: kesk at terviseamet dot ee
  • telefon: 694 3500 või 694 3510
  • faks: 694 3501