Keskkonnatasu

Prindi

Keskkonnatasu makstakse keskkonna kasutusõiguse eest ning selle rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju.

Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel, kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Täpsemalt loa omamise nõuetega saab lugeda välisõhu, vee, maapõue, jäätmete ja keskkonnakompleksloa valdkonna rubriikidest.

Keskkonnatasude määrad on sätestatud keskkonnatasude seadusega. Loata ja lubatust suuremas koguses keskkonnakasutuse puhul rakendub kõrgendatud keskkonnatasu määr.

Alates 23.03.2014.a keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise tähtaeg on aruandekvartalile järgnev 17. kuupäev. Kui 17. kuupäev jääb puhkepäevale, siis deklareerimise ja tasumise tähtajaks on sellele järgnev esimene tööpäev.

Keskkonnatasu deklareerimist ja tasumist reguleerivad järgmised õigusaktid:
• keskkonnatasude seadus
• maksukorralduse seadus
• keskkonnaministri määrus nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende
täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord “

Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise protsess ning sellega seotud tugiteenused on kirjeldatud teenusstandardis.

Keskkonnatasude määrad

Keskkonnatasude määrad on fikseeritud erinevates keskkonnakaitset puudutavates seadustes ning määrad vaadatakse üle igal aastal.

Kõrgendatud määraga keskkonnatasu

Kõrgendatud määraga keskkonnatasu tuleb maksta, kui tegevus ületab loaga antud piire või kui tegutsetakse ilma vajaliku loata alal või mahus, mis nõuab keskkonnaluba.
NB! Kõrgendatud määraga tasu on Tulumaksuseaduse § 34 p 6 kohaselt kulu, mida on keelatud ettevõtlustulust maha arvata ning seega see kuulub tulumaksuga maksustamisele.

Keskkonnatasu deklareerimine

Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid kinnitatakse keskkonnaministri määrusega ning deklaratsioone on võimalik esitada järgmiselt:

• e-teenuse portaalis NB! Nõuded elektrooniliselt esitatavale dokumendile
• e-posti teel NB! Deklaratsioonil on vajalik digitaalne allkiri
• paberkandjal posti teel või ise kontorisse tuues.

Toodud võimalustest pooldame ja soovitame kõige enam deklaratsiooni esitamist keskkonnaameti e-teenuse portaalis.

Keskkonnatasu maksmine

Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliameti poolt avatud ettemaksukontole, kus igal maksumaksjal on personaalne viitenumber.

Raha on soovitav kanda ettemaksukontole aegsasti enne maksukohustuse tähtaega: ettemaksukontolt maha arvestamine toimub automaatselt kohustuse tähtaja saabudes.

Kui kohustuse tähtaja saabudes ettemaksukontol vahendid puuduvad, siis vastavalt maksukorralduse seaduse § 115 lõikele 1 on maksumaksja kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi.

Maksukohustuslase rahalised kohustused arvestatakse ettemaksukontolt maha nende tekkimise järjekorras, kusjuures ühe ja sama tähtpäevaga nõuete täitmisel võetakse aluseks maksuliigipõhine järjestus (vt maksukorralduse seaduse § 105).