Deklareeritud keskkonnatasude statistika (2011-2015)

Prindi

Järgnevalt on toodud 2011-2015. a deklareeritud (see ei tähenda automaatselt, et need on ka tasutud) saastetasud ning vee erikasutusõiguse ja maavara kaevandamisõiguse tasud. Andmete allikas on Keskkonnaameti e-teenuste portaali keskkonnalubade infosüsteem (KLIS).

Lähtuvalt Maksukorralduse seaduse §-dest 89 ja 98 on maksukohustuslasel õigus parandada ja muuta tema või tema nimel esitatud deklaratsioone kuni kolm aastat, seetõttu võivad järgnevalt toodud deklareeritud keskkonnatasud mõnevõrra erineda reaalselt hetkel deklareeritud keskkonnatasudest. Tutvu statistikaga SIIT.

Laekunud keskkonnatasude statistika

Prindi

Riigieelarvesse laekunud ja sealt eraldatud ressursi- ja saastetasude kohta leiab informatsiooni Maksu- ja Tolliameti kodulehelt riigieelarve tasumiste aruannetest (Avaleht -> Kontaktid ja ametist -> Maksulaekumine, statistika -> Maksulaekumine).

Keskkonnatasude laekumise ülevaated on esitatud ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel (Avaleht > Eesmärgid, tegevused > Keskkonnakorraldus > Keskkonnatasud).

Riikliku keskkonnaseire tegemine ja korraldamine, ilmaprognoosi ja hoiatuste koostamine, hinnangute andmine keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta, asjaomaste andmekogude pidamine ja Eesti keskkonnaseisundi kohta aruandluse esitamine on Keskkonnaagentuuri ülesanne. 

Kontroll

Prindi

Keskkonnaamet täidab keskkonnatasude seaduse § 331 lg 4 kohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ülesandeid saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu arvutuse kontrollimisel, tasumisele kuuluva keskkonnatasu arvutamisel ja määramisel ning revisjoni tegemisel.

 Aasta Keskkonnatasude deklaratsioone esitavate isikute arv*Keskkonnaameti poolt teostatud kontrollide arv**Täiendav keskkonnatasu, EUR
2012  1931222482 605
2013  1948315902 889
2014  1973192511 393

  2015       2080                         175                        329 147

* Ühel isikul võib olla mitu keskkonnaluba ning loa raames võib toimuda tegevus mitmes keskkonnakasutuse valdkonnas. Vastavalt Keskkonnaministri 05.04.2011 määruse nr 22 § 2 lõigetele 1 ja 2 peab isik, kellel on keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise kohustus, esitama deklaratsiooni iga keskkonnakasutuse valdkonna ja keskkonnaloa kohta eraldi.
** Ühe kontrolli raames võidakse kontrollida ettevõtte rohkem kui ühte deklaratsiooni.