Kiirgustegevusloa muutmine

Prindi

 Kiirgustegevusloa muutmise taotlus vajalike dokumentidega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee või saata paberkandjal  Keskkonnaamet, Kiirgusosakond, Kopli 76, 10416 Tallinn.

Kiirgustegevusloa omaja teavitab eelnevalt Keskkonnaametit, kui plaanib kiirgusseaduse § 78 punktides nimetatud kiirgustegevuse muutmist:
1) kasutusele võtta uue või täiendava kiirgusallika;
2) lõpetada kiirgustegevusloas märgitud kiirgusallika kasutamise;
3) anda kiirgusallika üle teisele isikule või ladustada selle radioaktiivse jäätmena;
4) muuta kiirgustegevusloaga määratud kiirgustegevust, tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise viise, piirkoguseid või ladustuskohta;
5) muuta kiirgustegevuse toimumise kohta, rajatisi või ruume;
6) võtta tööle uue kiirgusohutuse spetsialisti;
7) muuta muul viisil oluliselt loas kirjeldatud kiirgustegevust.
Kui tegemist on ülaltoodud punktides 1, 4, 5 või 7 sätestatud kiirgustegevuse muutusega, siis vastavalt riigilõivuseadusele tuleb kiirgustegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõiv 64 eurot.

Kiirgustegevusloa muutmise taotlemisel:
1) ülaltoodud punktides 1, 3, 4, 5 ja 7 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates;
2) ülaltoodud punktides 2 ja 6 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 5 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Kui kiirgustegevusloa omaja teavitab Keskkonnaametit ülaltoodud punktides 1, 4, 5 või 7 nimetatud muudatustest ning tegemist on kiirgusohutuse seisukohast olulise muudatusega otsustab Keskkonnaamet 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase teate saamisest selle edasise menetlemise uue kiirgustegevusloa taotlusena. Otsusest teavitatakse taotlejat viivitamatult.

Kiirgustegevusloa muutmiseks esitab taotleja Keskkonnaametile keskkonnaministri 24.11.2016 määruse nr 60 "Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa vormid ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete vormid" alusel vormikohase taotluse (doc).

Taotlusele lisatakse kavandatava muudatuse põhjendus ja iseloomustus ning muud asjakohased määruse nr 60 § 4 loetletud dokumendid.

Riigilõiv keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest on 64 eurot (vt täpsemalt riigilõiv).

Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

 

Lisainfo:

Keskkonnaameti Kiirgusosakond

Üldtelefon + 372 664 4900

e-post: kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee

posti aadress: Kopli 76, 10416 Tallinn.

 

Kiirguskaitse büroo kontaktid :

Karin Muru

juhataja

Kiirguskaitse büroo

karin dot muru at keskkonnaamet dot ee
6644917, 53063562

Jelena Šubina

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

leena dot subina at keskkonnaamet dot ee
6644914, 53032536

Kristel Kilk

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

kristel dot kilk at keskkonnaamet dot ee
664 4922

Siiri Koidla

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

siiri dot koidla at keskkonnaamet dot ee
664 4926

Margit Kuulmann

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

margit dot kuulmann at keskkonnaamet dot ee
664 4908, 5649 9104

Marina Lacis

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

marina dot lacis at keskkonnaamet dot ee

664 4907, 5684 5944