Prindi

Kiirgustegevusloa taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee või saata paberkandjal aadressile Keskkonnaamet, Kiirgusosakond, Kopli 76, 10416 Tallinn. Kiirgustegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Kiirgustegevusloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohaste taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui kiirgustegevusluba taotletakse suure ohuga kiirgustegevuseks, võib Keskkonnaamet eelnimetatud tähtaega pikendada kuni 90 päeva võrra. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lg 1 koostoimes kiirgusseaduse § 70 lg 1 esitab taotleja kiirgustegevusloa saamiseks Keskkonnaametile keskkonnaministri 24.11.2016 määruse nr 60 "Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa vormid ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete vormid" koos vormikohase taotlusega kiirgustegevuse ja kasutatava kiirgusallika iseloomu arvestades järgmised dokumendid:
1) kiirgustegevusloa vormikohane taotlus (doc);
2) kiirgustegevuse põhjendus ja iseloomustus;
3) kiirgustegevuse asukoha ja rajatise asendiplaan;
4) andmed kasutatava tehnoloogia ja seadmete kohta;
5) kiirgusallikat ja tuumamaterjali iseloomustavad andmed;
    5.1. Elektrikiirgusseadet iseloomustavad andmed (doc)
    5.2. Kiirgusallikat ja seda sisaldavat seadet iseloomustavad andmed (doc)
    5.3. Lahtist kiirgusallikat iseloomustavad andmed (doc)
6) andmed radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemise kohta;
7) kiirgusallika ohutustamise kava pärast kiirgusallika kasutamise;
8) kiirgustegevusloa taotlemisel radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemiseks, vahe- ja lõppladustamiseks andmed radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemise kohta, vahe- ja lõppladustuskoha pikaajalise         kiirgusohutuse hinnang, vahe- ja lõppladustuskoha kiirgusohutushinnang ning andmed radioaktiivsete jäätmete ladustuskoha lõpliku sulgemise viiside kohta;
9) kiirgusseire kava ja kiirgusseireks kasutatavate seadmete kirjeldused;
10) kiirgusohutushinnang;
11) meetmed kiirgusohutuse tagamiseks;
12) suure ohuga kiirgustegevuse korral avariikiirituse olukorras tegutsemise plaan;
13) kiirgustöötajate andmed (doc);
14) kiirgustöö eeskiri;
15) kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi kirjeldus;
16) kiirgustegevusloa taotlemisel kõrgaktiivse kiirgusallika kasutamiseks turvaplaan keskkonnaministri määruse „Kiirgusallika asukohaks olevate ruumide nõuded, ruumide ja kiirgusallika märgistamise nõuded, radioaktiivsete kiirgusallikate kategooriad ning radionukliidide aktiivsustasemed” lisa 3 järgi (nõue jõustub 01.01.2018).


Juhendid:
1. Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhend Radiation Protection 162: Criteria for acceptability of medical radiological equipment used in diagnostic radiology, nuclear medicine and radiotherapy.
Vastavalt tervise- ja tööministri 10.12.2016 määruse nr 65 „Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõuded1“ § 6 lg 1 peavad meditsiiniradioloogia protseduuride tegemisel kasutatavad meditsiinikiiritusseadmed vastama Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhendis esitatud kriteeriumidele.
1.1 Kvaliteedikontrolli kriteeriumid hambaröntgenseadmele (väljavõte Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhendist p 2.5, eestikeelne tõlge).


Lisainfo:

Keskkonnaameti Kiirgusosakond

Üldtelefon + 372 664 4900

e-post: kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee

posti aadress: Kopli 76, 10416 Tallinn.

 

Kiirguskaitse büroo kontaktid :

Karin Muru

juhataja

Kiirguskaitse büroo

karin dot muru at keskkonnaamet dot ee
6644917, 53063562

Jelena Šubina

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

leena dot subina at keskkonnaamet dot ee
6644914, 53032536

Kristel Kilk

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

kristel dot kilk at keskkonnaamet dot ee
664 4922

Siiri Koidla

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

siiri dot koidla at keskkonnaamet dot ee
664 4926

Margit Kuulmann

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

margit dot kuulmann at keskkonnaamet dot ee
664 4908, 5649 9104

Marina Lacis

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

marina dot lacis at keskkonnaamet dot ee

664 4907, 5684 5944