Prindi

 

Kiirgusseaduse § 41 kohaselt toimub radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava seadme vedu, mille aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon on suurem kui väljaarvamistase, maanteel, raudteel ning õhu- ja veeteel ohtlikke veoseid käsitlevate õigusaktidega sätestatud korras. Radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava seadme vedu üle riigipiiri toimub kooskõlas Eesti Vabariigi suhtes jõustunud välislepingutega ja õigusaktide alusel. Kiirgusseaduse § 24 kohaselt on radioaktiivsete ainete tahtlik lisamine toiduainetele, mänguasjadele, ehetele ja kosmeetikakaupadele nende valmistamisel ning selliste radioaktiivseid aineid sisaldavate kaupade sisse- ja väljavedu on keelatud.


Sisse-, välja- ja läbivedu riiki, mis pole Euroopa Liidu liikmesriik
Kiirgustegevusloa taotlus radioaktiivse aine Eesti Vabariiki sisseveoks riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, või Eestist väljaveoks riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee või saata paberkandjal aadressile  Keskkonnaamet, Kiirgusosakond, Kopli 76, 10416 Tallinn. Kiirgustegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Kiirgustegevusloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohaste taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Taotleja esitab Keskkonnaametile keskkonnaministri 24.11.2016 määruse nr 60 "Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa vormid ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete vormid" alusel vormikohase taotluse ja radioaktiivset ainet iseloomustavad andmed:
1) taotlus radioaktiivse aine sisse-, välja- ja läbiveoks (doc)
2) radioaktiivset ainet iseloomustavad andmed  
   1. Kiirgusallikat ja seda sisaldavat seadet iseloomustavad andmed (doc)
   2. Lahtist kiirgusallikat iseloomustavad andmed (doc)
3) radioaktiivset ainet sisse, välja või läbi vedava (välis)firmaga sõlmitud lepingu koopia, mis peab sisaldama lõppkasutajat, lõppkasutusvaldkonda ja kauba nimetust.


Sisse- ja väljavedu riiki, mis on Euroopa Liidu liikmesriik

Kiirgusallikate vedu Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on reguleeritud Euroopa Nõukogu 8. juuni 1993 määrusega (EURATOM) nr 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise. Määrust kohaldatakse kinniste kiirgusallikate ja muude kiirgusallikate ühest liikmesriigist teise vedamise suhtes. Kinniste kiirgusallikate veo puhul nõutakse eelnevat deklareerimist. Muu kiirgusallika veo puhul ei ole vajalik eelnev deklareerimine. Kinniste kiirgusallikate aine valdaja, kes kavatseb vedada selliseid kiirgusallikaid või valmistada ette sellist vedu, peab hankima kiirgusallika saajalt eelneva kirjaliku deklaratsiooni. Deklaratsioonis kinnitab saaja, et järgib sihtliikmesriigis kõiki kehtestatud sätteid ja sellist liiki kiirgusallikate kasutamise riigisiseseid nõudeid. Deklaratsioon saadetakse kinnitamiseks kiirgusallika saaja liikmesriigi pädevale asutusele.

Kiirgusallika sisseveoks Euroopa liidu liikmesriigist Eesti Vabariiki koostab kiirgusallika saaja või selle volitatud esindaja deklaratsiooni ja saadab deklaratsiooni paberil 3 eksemplaris Keskkonnaametile kinnitamiseks Keskkonnaamet, Kiirgusosakond, Kopli 76, 10416 Tallinn.

Deklaratsiooni vorm kinniste kiirgusallikate veoks (inglise keeles) (doc

Lisainfo:

Keskkonnaameti Kiirgusosakond

Üldtelefon + 372 664 4900

e-post: kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee

posti aadress: Kopli 76, 10416 Tallinn.

 

Kiirguskaitse büroo kontaktid :

Karin Muru

juhataja

Kiirguskaitse büroo

karin dot muru at keskkonnaamet dot ee
6644917, 53063562

Jelena Šubina

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

leena dot subina at keskkonnaamet dot ee
6644914, 53032536

Kristel Kilk

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

kristel dot kilk at keskkonnaamet dot ee
664 4922

Siiri Koidla

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

siiri dot koidla at keskkonnaamet dot ee
664 4926

Margit Kuulmann

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

margit dot kuulmann at keskkonnaamet dot ee
664 4908, 5649 9104

Marina Lacis

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

marina dot lacis at keskkonnaamet dot ee

664 4907, 5684 5944