Kiirgustöötajate isikudooside mõõtmine

Prindi

Kiirgustöötajate isikudosimeetrite mõõtmine termoluminestsents meetodil on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud EN ISO/IEC 17025:2005 nõuete järgi alates 2005. a. (registreerimisnumber L175).

Kiirgustöötajatele isikudosimeetrilist kontrolli teostatakse termoluminestsentsdosimeetrite (TLD) abil. Isikudosimeeter ei kiirga valgust ega ole kaitseks ioniseeriva kiirguse eest. Kiirgusosakonnas on kasutusel kogukeha- ja sõrmusdosimeetrid.

Termoluminestsentsdosimeetriline meetod põhineb mõnede lisanditega anorgaaniliste ainete omadusel pärast kiiritamist ioniseeriva kiirgusega ning kuumutamist luminestseeruda. Luminestsentsi intensiivsus korreleerub nimetatud ainete poolt neelatud ioniseeriva kiirguse doosiga. Luminestsentsi intensiivsuse alusel arvutatakse isikudoosi ekvivalent Hp(d), mis annab võimaluse kiirgustöötaja poolt saadud efektiivdoosi hinnata. Hp(d) on doosiekvivalent inimkeha pehmes koes etteantud punkti all sügavusel d. Rahvusvaheline Kiirguskaitse Komisjoni (ICRP) soovitab kasutada sügavusi d=10 mm suure läbitungivusega kiirguse ja d=0.07 mm väikese läbitungivusega kiirguse puhul.

Isikudooside (edaspidi dooside) mõõtmiseks on kiirgusosakonnas kasutusel termoluminestsents dosimeetrid (TLD) LiF detektoritega ning RADOS TLD süsteem:
mõõteala: beeta- ja gammakiirgus
mõõdetav suurus- isiku doosiekvivalent;
mõõteühik- mSv (millisiivert);
mõõtepiirkond- 0,01 mSv-10 Sv;
energeetiline skaala: 30 keV-2 MeV;
madalaim määramispiir- 0,01 mSv.

Vastavalt Kiirgusseadusele peab toimuma A-kategooria kiirgustöötajate isikudooside seire töökohal vähemalt üks kord kuus. B-kategooria kiirgustöötajate seire peab olema piisav näitamaks, et töötaja on klassifitseeritud B-kategooriasse õigesti.

Kiirgustöötajate isikudosimeetriline kontroll toimub lepingu alusel, mis sõlmitakse Keskkonnaameti kiirgusosakonna ja kiirgustegevusloa omaja vahel määramata ajaks.


Isikudosimeetrite kontrolli lepingu sõlmimine

1. Lepingu sõlmimiseks täitke taotlus (odt; doc; pdf) ning edastage see kiirgusosakonda üld e-posti aadressile või posti teel. Lepingu näidis.

2. Kiirgusosakond edastab lepingu allkirjastamiseks taotluses märgitud viisil. Lepingu allkirjastab ettevõtte allkirjaõiguslik isik.

3. Isikudosimeetrid väljastatakse kiirgustegevusloa omajale (esindaja kaudu või posti teel) vastavalt lepingu lisas 1 toodud kiirgustöötajate nimekirjale. Kohustused isikudosimeetrite väljastamisel, kasutamisel ja tagastamisele on toodud juhendis.

Isikudosimeetrite mõõtmine on tasuline teenus! Hinnakiri.

Kaotatud või rikutud isikudosimeetrite eest kehtivad lepingujärgsed leppetrahvid.


Muudatuste vormistamine kiirgustöötajate nimekirjas

Muudatused kiirgustöötajate nimekirjas vormistatakse kirjalikult kiirgustegevusloa omaniku poolt vastavalt taotluse (odt; doc; pdf) vormile ja saadetakse kiirgusosakonda üld e-posti, TLD peaspetsialistide e-posti või posti teel. Lisaks on kiirgustegevusloa omaja kohustatud informeerima kiirgusosakonda kõikidest lepingu tingimuste muutustest (nt kontaktisiku või -andmete muutumisest).


Isikudosimeetri kaotamisest teavitamine

Isikudosimeetri kaotamise korral teavitada sellest koheselt kiirgusosakonda, kasutades teavitamise vormi (odt; doc; pdf).

Isikudosimeetri kaotamise korral tuleb hinnata kiirgustöötaja poolt mõõteperioodil saadud doosi suurust ning kiirgustegevusloa omaja peab tagama nende andmete esitamise riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse.

Kaotatud või rikutud isikudosimeetrite eest kehtivad lepingujärgsed trahvid: dosimeetri kaotamine - 63,91 eurot 1 tk; puuduv või rikutud dosimeetri tablett - 9,59 eurot 1 tk; kasutuskõlbmatu dosimeeter - 35,15 eurot 1 tk; dosimeetri kaante ebakõlblik tehniline seisund - 7,67 eurot 1 tk.

Kogu keha isikudosimeeter ning selle kandmise koht

Sõrmusdosimeeter ning selle kandmise koht