Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamine

Prindi

Riiklik kiirgustöötajate doosiregister (edaspidi doosiregister) on asutatud Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a. määrusega nr 37 “Riiklikku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ning kiirgustöötajate atesteerimise ja tunnistuse väljastamise korra kinnitamine”.
Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium, volitatud töötleja on Keskkonnaamet.

Kiirgustöötajate doosiandmete sisestamine Riiklikku kiirgustöötajate doosiregistrisse

Vastavalt Kiirgusseaduse paragrahvi 30 punktile 11 peab kiirgustegevusloa omaja tagama kiirgustöötajate isikudooside (edaspidi dooside) andmete esitamise doosiregistrisse.

Kui kiirgustegevusloa omajal on sõlmitud leping isikudosimeetrite kontrolliks Keskkonnaameti kiirgusosakonnaga, sisestatakse kiirgustöötajate dooside andmed doosiregistrisse kiirgusosakonna TLD-peaspetsialistide poolt peale isikudosimeetrite mõõtmist.
Juhul, kui kiirgustegevusloa omaja kasutab mõnda teist akrediteeritud laborit isikudosimeetrite mõõtmiseks, peab kiirgustegevusloa omaja esitama kiirgustöötajate dooside andmed kiirgusosakonda nende doosiregistrisse sisestamiseks.

Kui kiirgustöötaja on saanud põhjendamatult suure doosi, peab kiirgustegevusloa omaja uurima välja põhjuse. Juhul kui selgub, et doosi on saanud vaid isikudosimeeter (nt unustatud ioniseeriva kiirguse välja), peab kiirgustegevusloa omaja hindama mõõteperioodil kiirgustöötaja poolt saadud doosi suurust ja esitama andmed (hinnatud doosi suurus koos põhjendusega) kiirgusosakonda kiirgustöötaja doosi suuruse muutmiseks doosiregistris.

Doosiregistrist väljavõtted vormistamine taotluse alusel

Väljavõtte saamine doosiregistrist toimub kiirgusosakonnale esitatud taotluse (odt; doc; pdf) alusel.

Kiirgustöötaja isikudooside seire tulemustele võimaldatakse vastavalt Kiirgusseaduse §44 lg 6 juurdepääs vaid järgmistele isikutele:
1) kiirgustöötajale tema isikut puudutavate andmete osas;
2) kiirgustöötajale töötervishoiualast teenust osutavale spetsialistile;
3) kiirgustegevusloa omajale tema kiirgustöötajate andmete osas;
4) kiirgusohutuse kontrolli teostajale;
5) isikule, kes teeb kiirituse ja selle mõju teadusuuringuid.


Välistöötaja doosikaardi väljastamine taotluse alusel

Välistöötaja doosikaart on välistöötaja isiklik dokument, kuhu kantakse Eestis töötava välistöötaja ja teises riigis töötava Eestist pärit välistöötaja kontrollialal saadud kutsekiirituse dooside seire andmed. Välistöötaja doosikaart ei ole edasi antav.
Eestis töötava välistöötaja ja teises riigis töötava Eestist pärit välistöötaja suhtes kohaldatakse Keskkonnaministri määruse nr 110 27.08.2004 ”Välistöötaja kiirgusseire andmetele ja vormistamisele esitatavad nõuded ning välistöötaja doosikaardi vorm” sätteid.

Taotluse (odt; doc; pdf) välistöötaja doosikaardi väljastamiseks esitab Keskkonnaametile välistöötajaid tööle lähetav välisettevõtja või välistöötaja isiklikult.

Välistöötaja doosikaardi väljastab Keskkonnaameti kiirgusosakond koos juhisega “Juhis ettevõtjale välistöötaja doosikaardi täitmiseks” (eesti ja inglise keeles) kirjaliku taotluse esitamisel.

Kui välistöötaja ei alusta kontrolltsoonis kiirgustööd kolme kuu jooksul pärast Välistöötaja doosikaardi väljastamist, tuleb doosikaart tagastada kiirgusosakonda.

Välistöötaja doosikaardi taotlemise, väljastamise, täitmise ja tagastamise juhend.