Projekteerimistingimuste kooskõlastamine

Prindi

Kohalik omavalitsus või muu riigiasutus saadab Keskkonnaametile kooskõlastamiseks ehitamise projekteerimistingimuste eelnõu.

Nõue tuleb looduskaitseseadusest, mille kohaselt tuleb kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis projekteerimistingimused kooskõlastada Keskkonnaametiga.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

Projekteerimistingimuste kooskõlastamiseks esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada projekteerimistingimuste eelnõu ning motiveeritud avaldus, kus peab muuhulgas sisalduma täpne info planeeritava ehitise asukoha kohta (sh katastriüksus, kaitstav loodusobjekt, vöönd jm). Kui alale on varasemalt kehtestatud detailplaneering, siis palume ka selle kohta infot.

Keskkonnaamet ise projekteerimistingimusi ei väljasta, vaid kooskõlastab või jätab kooskõlastamata saadetud projekteerimistingimused ning võib seada ka tingimusi, et kaitse-eesmärgid kahjustatud ei saaks.

Keskkonnaamet vaatab projekteerimistingimused läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Kooskõlastustega tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid. Taotluse võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või ka digitaalselt asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või digitaalselt e-postile.