Väikeehitise rajamise kooskõlastus

Prindi

Kohalik omavalitsus saadab Keskkonnaametile taotluse kooskõlastada väikeehitise rajamine. Kooskõlastamise nõude tuleb looduskaitseseadusest, mille kohaselt ei tohi kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis anda nõusolekut väikeehitise, sh lautri või paadisilla rajamiseks ilma Keskkonnaameti nõusolekuta.  

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

Väikeehitise rajamise nõusoleku kooskõlastamiseks esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada motiveeritud avaldus, kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku eelnõu ning rajatava väikeehitise kirjeldus, sh asukohajoonis ning ehitusprojekt või selle puudumisel eskiis. Keskkonnaamet kooskõlastab väikeehitise rajamise või jätab saadetu kooskõlastamata ning võib seada ka tingimusi, et kaitse-eesmärgid kahjustatud ei saaks.

Keskkonnaamet vaatab taotluse läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Kooskõlastustega tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid. Taotluse võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või ka digitaalselt asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või digitaalselt e-postile.