Ehituskeeluvööndi vähendamise taotlus

Prindi

Keskkonnaametile saadab taotluse vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit kohalik omavalitsus. Looduskaitseseaduse kohaselt võib ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine toimuda vaid Keskkonnaamet nõusolekul, sest ehituskeeluvööndisse ehitamine keelatud. Seega on ehituskeeluvööndi vähendamine erand.

Ehituskeeluvööndi vähendamiseks taotluse esitamine

Ehituskeeluvööndit saab vähendada detail- või üldplaneeringu alusel. Keskkonnaametile tuleb pärast planeeringu vastu võtmist esitada järgmised materjalid:

  1. motiveeritud taotlus, kus tuleks põhjendada, miks on vajalik teha erand üldisele normile, mis keelab ehituskeeluvööndisse ehitamise
  2. looduskaitseseaduse kohaselt üks järgnevaist:
  • vastuvõetud üldplaneering
  • kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav vastuvõetud detailplaneering
  • vastuvõetud detailplaneering, kui kehtestatud üldplaneering puudub
  1. koopia planeeringu vastuvõtmise otsusest
  2. planeering, mille alusel ehituskeeluvööndi vähendamist taotletakse.

Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt kuu ajaga. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja. Keskkonnaamet hindab ehituskeeluvööndi vähendamise vastavust ranna või kalda kaitse eesmärgile ning lähtub konkreetsetest seaduses nõutud aspektidest.

Ehituskeeluvööndi temaatikaga tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid.

Taotluse ja planeeringu võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või digitaalselt. Viimasel juhul on Keskkonnaametil õigus paluda vajadusel joonist ka paberkujul, et kontrollida veekogu vööndite jm olulise õiget paiknemist. Esitada võib asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või digitaalselt e-postile. Kontaktandmed