Hoiuala teatis

Prindi

Hoiuala piires asuva kinnisasja valdaja peab esitama Keskkonnaametile teatise järgmiste tegevuste kavandamise korral:

 1. tee rajamine;
 2. loodusliku kivimi või pinnase teisaldamine;
 3. veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
 4. biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
 5. loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimine ja väetamine;
 6. puisniiduilmelisel alal asuvate puude raiumine;
 7. maaparandussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine.
 8. roo varumine.

Hoiualal ei kehti ülal nimetatud teatise esitamise kohustus olemasoleva elamu õuemaal tehtavate tööde kohta.

NB! Eraldi nõuded on hoiualal ehitamise, planeerimise ja maakorraldusega seotud toimingute tegemiseks, täpsemalt on kirjas looduskaitseseaduses.

Hoiuala teatise esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada hoiuala teatis, mis peab sisaldama kavandatud tööde kirjeldust, mahtu ja aega ning nende tegemiskoha skeemi. Skeemile annab teatise esitaja allkirja ja märgib teatise esitamise kuupäeva. Skeem võib olla kantud katastriüksuse plaani koopiale ning sellele märgitakse värviliselt kavandatava töö asukoht. Kui kavandatavaks tööks on puisniiduilmelisel alal üksikute puude raiumine, märgitakse skeemile puisniiduilmelisel alal asuvad puud ning raiumiseks kavandatud puud erinevate tähistega ning märgitakse puuliik ja ligikaudne vanus.

Hoiuala teatise vorm ning teatise kinnitamise, läbivaatamise ja tagastamise kord on kehtestatud keskkonnaministri määrusega

Teatis tuleb esitada Keskkonnaametile vähemalt üks kuu enne tööde alustamist ise selle kohale tuues, tähtkirjaga posti teel või digitaalallkirjaga varustatuna e-kirjaga. Kontaktid

Hoiuala valitseja otsus tööde lubamise või keelamise kohta

Ühe kuu jooksul teatise esitamisest arvates hindab Keskkonnaamet, kas kavandatud tegevus on seaduse kohaselt hoiualal lubatud ning kas kavandatud tegevus ohustaks nende kaitstavate liikide või elupaikade soodsa seisundi säilimist, mille tagamiseks hoiuala on moodustatud. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Keskkonnaamet:

 1. kinnitab teatise ja tagastab selle esitajale, kui kavandatud tööd on lubatud,
 2. teatab teatise esitajale tingimused, mida järgides võib kavandatud töid teha või
 3. keelab tööd, mis ohustavad hoiuala kaitstavate liikide või elupaikade soodsa seisundi säilimist, mille tagamiseks hoiuala on moodustatud.

Kui hoiuala teatis ei vasta kehtestatud nõuetele või teatises kirjeldatud tegevuseks ei ole seaduse kohaselt vaja hoiuala valitsejale teatist esitada, tagastab hoiuala valitseja teatise selle esitajale koos teatise tagastamise põhjendusega.