Loodushoiutoetuste taotlemine

Prindi

Toetust saab taotleda kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja maad õiguslikul alusel kasutaval valdajal poolloodusliku koosluse taastamistööde läbiviimiseks või taastatavale alale karjaaia rajamiseks. 

Pool-loodusliku koosluse taastamise toetuse taotlemine toimub vastavalt keskkonnaministri 1.juuni 2004 määrusele nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad".

Taotluse esitamine

Taotleja esitab jooksva aasta 22. maiks määruse nr 62 lisas 1 toodud vormikohase taotluse Keskkonnaameti regiooni maahoolduse spetsialistile. 

Taotlusele peab olema lisatud:

  1. kinnisasja valdamise õiguslikku alust tõendav dokument;
  2. hooldatava ala skeemkaart.

Taotluse kohta otsuse tegemine

Keskkonnaamet otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt jooksva aasta 1. juuliks, arvestades kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust. Taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse ärakiri saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Taotluse rahuldamise korral saadab Keskkonnaamet taotlejale loodushoiutoetuse lepingu projekti.

Loodushoiutoetuse leping ja toetuse maksmine

Keskkonnaamet sõlmib 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast taotlejaga määruse lisas 2 esitatud vormi kohase loodushoiutoetuse lepingu, milles määratakse kindlaks:
1) lepingupooled;
2) taotleja kohustused määruse §-s 2 nimetatud tööde tegemise osas;
3) toetussumma määruse § 2 lõikes 1 nimetatud tööde tegemiseks iga töö kohta eraldi;
4) taotleja vastutus kohustuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise korral.

Toetust makstakse toetuse saajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga pärast seda, kui Keskkonnaameti esindaja on töö tulemused üle vaadanud ja vormistanud määruse lisas 3 esitatud vormi kohase akti, kuid mitte hiljem kui järgneva kalendriaasta 1. aprilliks.