Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamine

Prindi

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigile omandamist reguleerib looduskaitseseaduse § 20 ning Vabariigi Valitsuse 08.07.2004 määrus nr 242.

Täpsemalt maa omandamisest

Vastavalt määruse §-le 6 võib kinnisasja omanik teha Keskkonnaministeeriumile Keskkonnaameti kaudu kinnisasja omandamise ettepaneku, milles on märgitud:

  1. ettepaneku esitaja andmed (sh aadress, sidevahendite numbrid);
  2. riigile omandamiseks pakutava kinnisasja pindala, katastritunnus(ed) ja kinnistusraamatu registriosa number;
  3. riigile pakutava kinnisasjaga seotud kolmandate isikute õigused, mida ei kanta kinnistusraamatusse, sealhulgas abikaasa õigus ühisvarale ja kehtivad maa kasutusõigused;
  4. avaldaja soovi korral hinnaettepanek;
  5. kui riigile pakutav kinnisasi on kaasomandis, kuid ettepanekut ei ole teinud kõik kaasomanikud ühiselt, lisatakse ettepanekule «Asjaõigusseaduse» § 74 lõike 1 kohane kõigi kaasomanike kokkulepe.

Ettepanekule lisatakse sõltuvalt omandamisviisist õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korralduse, pärimistunnistuse, abielutunnistuse või looduskaitseseaduse § 20 lõikes 11 punktis 3 kirjeldatud sugulusastet tõendava dokumendi koopia. Neid dokumente ei pea esitama juhul, kui kinnisasi on kaitse alla võetud pärast omandamist või kinnisasja kaitsekord on pärast omandamist muutunud rangemaks.

Omandamismenetluses peab kinnisasja omanikku esindava isiku volitusi tõendav volikiri olema notariaalselt tõestatud tulenevalt «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 118 lõikest 3 ja «Asjaõigusseaduse» §-dest 641 ja 120.