Rahvaürituse korraldamise luba

Prindi

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik või kohalik omavalitsus, kes soovib Keskkonnaametilt saada nõusolekut kaitstaval loodusobjektil rahvaürituse korraldamiseks. Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada rahvaürituse korraldamist. Soovijal tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas see annab Keskkonnaametile võimaluse kaaluda rahvaürituse korraldamise loa väljastamist või on rahvaürituse korraldamine keelatud või lubatud ka ilma Keskkonnaameti nõusolekuta.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

Rahvaürituse korraldamise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada motiveeritud avaldus, kus peab olema toodud vähemalt järgmine info:

  • taotleja (vastutaja, korraldaja) nimi, isikukood / asutus, registrikood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, aadress)
  • info ala kohta - maakond, vald, loodusobjekti ja vööndi nimi, külastatava koha nimi võimalikult täpselt
  • ürituse ja selleks vajalike ettevalmistuste aeg
  • osalejate arv
  • ürituse eesmärk, tegevuse kirjeldus (s.h. inventari ja seadmete paigaldamise vajadus ning vastav skeem, s.h. kas kasutatakse pürotehnikat, lahtist tuld ja/või helitehnikat, kuidas on korraldatud transport) ja põhjendus

Keskkonnaamet vaatab taotluse läbi hiljemalt kuu aja jooksul. Kui läbivaatus võtab aega kauem, annab Keskkonnaamet sellest teada ning esitab eeldatava uue tähtaja.

Rahvaürituse lubadega tegelevad Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistid. Taotluse võib Keskkonnaametile esitada paberkujul või digitaalselt asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse või digitaalselt e-postile.