Silma looduskaitsealal liikumise load

Prindi

Silma looduskaitsealal Tahu sihtkaitsevööndis ja Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndi laidudel on lindude pesitsus- ja rändeperioodi tõttu inimeste viibimine keelatud 1. aprillist 31. juulini.

Piirang ei kehti järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, koosluste hooldamistöödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndi veealal, kus asuvad muuhulgas Tahu, Saunja, Lyckholmi lahed ja Sutlepa meri, on inimeste viibimine 1. aprillist 31. oktoobrini lubatud ainult kaitseala valitseja ehk Keskkonnaameti nõusolekul.

Erandina on viibimine lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, koosluste hooldamistöödel, vooluveekogudel ja kaitseala valitseja poolt tähistatud punktist Kirimäe poolsaarel ujuvvahendita 100 meetri raadiuses.

Kaitseala veealal on lubatud sõita mootorita ja elektrimootoriga ujuvvahendiga. Muu mootoriga ujuvvahendiga on lubatud sõita 1. novembrist 31. märtsini, aasta läbi Haapsalu lahe piiranguvööndis, järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

Liikumisloa taotluse esitamine

Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndi veealale väljastab Keskkonnaamet 2017. aastaks liikumislubasid, mis on kaitseala valitseja nõusolekuks, 21.12.2016 korralduse nr 1-3/16/3063 „Liikumislubade väljastamine Silma looduskaitseala veealal 2017. aastal“ alusel.

Silma looduskaitseala Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndis on lubatud 1. juulist 31. oktoobrini 2017. a  samaaegselt viibida kuni 12 isikul ilma veesõidukita või kuni 12 veesõidukil, kusjuures inimeste arv ühes veesõidukis pole piiratud (va vooluveekogudel, kuhu viibimislimiite ei seata ja Tahu lahel, kus on lubatud üksnes läbisõit Haapsalu piiranguvööndist Saunja lahele läbi Tahu lahe kuni 500 m kaugusel Herjava poolsaare rannikust). Liikumislubade arv jagatakse võrdselt harrastuskalastajate, kutseliste kalurite ja teiste veealal viibijate vahel.

Liikumisloa taotlus peab jõudma vähemalt 3 tööpäeva enne taotletavat kuupäeva Keskkonnaametisse. Liikumisload antakse taotlemise ajalises järjekorras, võttes järjestamisel aluseks nõuetele vastava taotluse  saamise täpse aja. Taotluses peab olema kirjas taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoni nr ja alal viibimise kuupäev. Taotlusi võib esitada nii elektroonselt kui ka posti teel Keskkonnaameti Lääne regioonile.

Taotleja saab näha hiljemalt 3 tööpäeva pärast taotluse esitamist tabelist, kas ja kellele on liikumisload konkreetseks kuupäevaks väljastatud. Eraldi otsust liikumisloa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta ei tehta ning taotlejale ei edastata.

Silma looduskaitseala vööndid on nähtavad Maa-ameti kaardilt.