Mis on vääriselupaik (VEP)

Prindi

Metsaseaduse järgi on vääriselupaik kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Lühendit VEP võib tõlgendada mitmeti. Eelkõige on see lühend sõnast vääriselupaik, kuid meeldejäävuse huvides võib mõistet sõnastada ka kui väga eriline paik metsas.
Keskkonnaministri käskkirja alusel on kõik riigimetsas asuvad vääriselupaigad kaitstud.

Vääriselupaiga kaitse erametsas
Tuvastamaks, kas Sinu metsas asub vääriselupaik, on parim abimees avalik metsaregister http://register.metsad.ee/avalik/  Vasakult tulbast tuleb valida kaardikihid ning piirangute kihil aktiveerida "Vääriselupaik"
Eraomanikule kuuluvas metsas on vääriselupaiga kaitsmine vabatahtlik. Erametsaomanikul on võimalik sõlmida riigiga vääriselupaiga kaitseks notariaalne leping, millega kinnisasi koormatakse isikliku kasutusõigusega riigi kasuks 20-ks aastaks. Selle eest makstakse omanikule kasvava metsa väärtuse suurune summa proportsionaalselt 20 aasta jooksul iga-aastaste maksetena.
Lepinguga keelatakse vääriselupaigas metsast lamapuidu eemaldamine, metsa kuivendamine, metsateede ehitamine, metsa uuendamine, telkimine, lõkke tegemine ja metsa raiumine, välja arvatud erakorralised raied Keskkonnaameti nõusolekul

Lepingute sõlmimist reguleerib metsaseaduse §23 ja keskkonnaministri 04.01.2007 a määrus nr 2 §27.

Täiendavate küsimuste või lepingu sõlmimise sooviga saate pöörduda vastava regiooni metsanduse spetsialisti poole.