Fluoritud kasvuhoonegaasid ja osoonikihti kahandavad ained

Prindi

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele peab teatud fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavad tooted, seadmed või süsteemid ning seotud käitlemistoimingud registreerima vastavas registris (FOKA register). Mainitud käitlemistoiminguid on lubatud teostada vaid pädevust tõendavat dokumenti ja enamikel juhtudel ka käitlemisluba omavatel isikutel.

Käitlemisloa omamine on kohustuslik:
1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine;
2) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine.

Tulenevalt Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/2067 artikkel 3 lõike 3 punktist b ei ole käitlemisluba nõutud ettevõtetelt, kes tegelevad direktiiviga 2012/19/EL hõlmatud seadmetest (elektroonikajäätmetest) fluoritud kasvuhoonegaasi kogumisega, tingimusel, et sellised seadmed sisaldavad vähem kui 3 kg ja vähem kui 5 CO2-ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaasi ning kogumine toimub ruumides, mille kohta on jäätmeseaduse kohaselt antud jäätmeluba ning ettevõttes aine kogumisega tegelev isik on läbinud nimetatud määruse I lisa kohasele III kategooriale vastavaid miinimumoskusi ja -teadmisi käsitleva kursuse, mida tõendab jäätmeloa omaja väljaantud pädevuskinnitus.

Loa saamiseks tuleb esitada taotlus ning tasuda riigilõiv.

Registreerimistoiminguid FOKA andmekogusse on võimalik teostada ning käitlemisloa taotlust esitada e-Keskkonnaametis kasutades „Fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamine ja käitlustoimingute registreerimine“ ning „Keskkonnalubade e-taotlemine“ teenuseid. 
 
Taotlusi fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa saamiseks on võimalik lisaks e-Keskkonnaametile (https://eteenus.keskkonnaamet.ee) esitada ka posti ja e-posti teel või Keskkonnaameti kontorites kohapeal.

Toode, seade või süsteem tuleb FOKA registris registreerida kahe nädala jooksul selle paigaldamisest arvates.

Seadme registreerimisel tuleb valida ka seadme käitlemistoimingute teostaja. Tuletame meelde, et FOKA registris kuvatakse vaid need isikud, kes omavad vajalikku käitlemisluba, kutse- või osakutsetunnistust või on kantud Keskkonnaameti poolt hallatavasse avalikku elektroonsesse registrisse. Käitlemisloa saamiseks peab ettevõttel mh olema ka vähemalt üks kutse-või osakutsetunnistusega töötaja.

Eestis on kutsetunnistust fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelemiseks võimalik saada, läbides MTÜ Eesti Külmaliidu poolt korraldatud külmamehaaniku kutseeksami. Info koolituste ja kutseeksamite kohta on leitav MTÜ Eesti Külmaliidu kodulehelt.

Seadme käitlemistoimingute teostajal tuleb FOKA registrisse kanda seadmele teostatavad käitlemistoimingud (hooldustoiming, nt lekkekontroll, survetest).

Fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete kohta saab täpset infot keskkonnaameti keskkonnaosakonnast http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnaosakond-3.

Osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmine - loe täpsemalt SIIT.

Õigusaktid:

Materjalid:
15.-19. juunil 2015 toimunud FOKA registri koolituste materjalid on kättesaadavad allpool: