Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute (FOKA) register

Prindi

FOKA andmekogu eesmärk on atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kogutava fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide ning käitlemistoimingutega seotud andmete haldamine digitaalses keskkonnas. Laiem eesmärk on tagada fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete atmosfääri eralduvate heitkoguste vähenemine.

Andmekogusse kantakse

  • kolm või enam kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid (nt R-22) sisaldavad paiksed jahutus-, kliimaseadmed ja soojuspumbad ning seadmete käitlemistoimingud

Vastavalt välisõhu kaitse seaduse 2015 a. muudatustele tuleb fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid registreerida vastavalt seadmes sisalduvale süsinikdioksiidi ekvivalendi kogusele. Süsinikdioksiidi ekvivalent on üks tonn kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvutatud süsinikdioksiidi koguseks, kasutades gaasi globaalse soojenemise potentsiaali.

Seadmes sisalduvat fluoritud kasvuhoonegaasi kogust on võimalik süsinikdioksiidi ekvivalendiks välja arvutada elektroonse kalkulaatori abil, mis on leitav aadressil: http://www.klab.ee/f-gaasid/kalkulaator/. Leheküljele tuleb sisestada seadmes sisalduv aine kogus kilogrammides ning valida aine nimetus. Tulemusena kuvatakse seadmes sisalduv süsinikdioksiidi ekvivalent.

Andmekogusse kantakse järgmised fluoritud kasvuhoonegaase (nt R-404a, R-134a) sisaldavad seadmed ja nende käitlemistoimingud:

  • Viis või enam süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad paiksed jahutus-, kliimaseadmed ja soojuspumbad
  • Viis või enam süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad paiksed tuletõrjeseadmed
  • Viis või enam süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad paiksed elektrijaotlad
  • Paiksed fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavad seadmed, mis sisaldavad viis või enam süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase

Erandina ei tule registreerida elektrijaotlaid, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

  1. elektrijaotla lekkemäär on tootja tehnilise spetsifikatsiooni kohaselt vähem kui 0,1 % aasta kohta ja sellel on vastav märgistus;
  2. elektrijaotlal on seade rõhu või tiheduse jälgimiseks;
  3. elektrijaotla sisaldab vähem kui 6 kg fluoritud kasvuhoonegaase

NB! Registreerida ei tule ka hermeetiliselt suletud seadmeid, mis sisaldavad vähem kui kümme süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase, tingimusel, et sellistel seadmetel on valmistajatehases paigaldatud märgistus „hermeetiliselt suletud“ või mille kasutusjuhendisse on märgitud, et tegemist on hermeetiliselt suletud seadmega.

Lisaks kantakse andmekogusse ka kolm või enam kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid (nt R-22) sisaldavad paiksed jahutus-, kliimaseadmed ja soojuspumbad ning seadmete käitlemistoimingud.

Seadmes sisalduvat fluoritud kasvuhoonegaasi kogust on võimalik süsinikdioksiidi ekvivalendiks välja arvutada elektroonse kalkulaatori abil, mis on leitav aadressil: http://www.klab.ee/f-gaasid/kalkulaator/. Leheküljele tuleb sisestada seadmes sisalduv aine kogus kilogrammides ning valida aine nimetus. Tulemusena kuvatakse seadmes sisalduv süsinikdioksiidi ekvivalent.

Kui seade sisaldab vähem kui viis süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase või on tegu hermeetiliselt suletud (omab vastavat märgistust või märget kasutusjuhendis) seadmega, mis sisaldab vähem kui kümme süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase, ei kohaldu sellisele seadmele enam käitlemistoimingute registreerimise kohustus ning seadme omanik saab seadme soovi korral registris arhiveerida.

Paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade puhul käsitletakse ühe seadmena ühte jahutuskontuuri. Kui süsteemi erinevates külmaaine kontuurides sisalduv aine omab omavahelist kokkupuudet (läbi ühise torustiku), siis tuleb FOKA registris registreerida üks seade ning summeerida kõikides süsteemi külmakontuurides sisalduvad aine kogused. Kui puudub selline ühendus, siis tuleb kõik kontuurid eraldi seadmetena registreerida.

Registreerimistoiminguid FOKA andmekogusse on võimalik teostada e-Keskkonnaametis kasutades teenust „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamine ja käitlustoimingute registreerimine:

Õigusakt:

 Materjalid: