Käitlemistoimingute registreerimine

Prindi

Kui seade on FOKA andmekogus registreeritud, siis tuleb registreerida ka kõik järgnevad käitlemistoimingud, mis selle seadmega seotud on. Käitlemistoiminguid saavad registreerida seadme registreerimise vormi esimeses osas seadme omaniku poolt volitatud isikud. Kui seadme hooldajaks on volitatud käitlemisluba omav ettevõte, saavad toiminguid registreerida ettevõtte käitlemisloa taotluses märgitud töötajad.

Iga registreeritud seadmega seotud käitlemistoiming tuleb registreerida FOKA registris viie tööpäeva jooksul toimingust arvates. Registreerida tuleb järgmised käitlemistoimingud:

  • Seadme paigaldamine
  • Lekkekontroll
  • Lekke kõrvaldamine
  • Seadmesse aine lisamine
  • Aine kogumine (eemaldamine seadmest) ja selle üleandmine
  • Hooldustööd
  • Automaatse lekke tuvastamise süsteemi paigaldamine, kontroll ja remont
  • Seadme ümberehitamine (seadmes oleva aine koguse suurendamine või vähendamine, üleminek uuele ainele)

Erandina on fluoritud kasvuhoonegaase lahustina sisaldavate seadmete puhul nõutud vaid aine eemaldamise ja üleandmise ning aine lisamise registreerimine. Elektrijaotlate puhul ei ole nõutud seadme paigaldamise toimingu registreerimine. Registreeritavate käitlemistoimingute täpsem andmekoosseis on toodud keskkonnaministri 27.12.2016 nr 83 määruse lisades 5-8.

Kui seadme hooldaja on registreerinud seadme ümberehituse, mille käigus on muutunud seadmes sisalduv aine kogus või seadmes olev aine on asendatud mõne muu ainega (fluoritud gaasiga), siis tekitatakse FOKA registris automaatselt uue tähisega seade, millel on uued tehnilised parameetrid. Seadme omanik peab seadme andmeid täiendama ning kinnitama uue seadme registreeringu 2 nädala jooksul. Kuni seadme omanik ei ole ümberehitatud seadet kinnitanud, ei kuvata seda ka seadme hooldajale.

Iga seadme puhul kuvatakse registris ka tähtaeg, millal tuleb hiljemalt järgmine lekkekontroll läbi viia. Lekkekontrolli tegemise nõutud sagedust arvestatakse fluoritud gaase sisaldavatel seadmetel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavatel seadmetel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009.