Seadmete registreerimine

Prindi

Seadme omanikul tuleb seade FOKA registris registreerida 2 nädala jooksul selle paigaldamisest. Selleks kasutatakse soovitatavalt e-Keskkonnaameti teenust. Registreerimistaotlust on võimalik esitada ka e-posti teel.

Registreerimine koosneb kahest etapist:

I etapp - seadme omanik esitab seadme andmed ja määrab käitlemistoimingute teostaja (ehk hooldaja). Soovi korral annab seadme omanik hooldajale volituse II etapi täitmiseks.
II etapp - esitatakse täiendavad tehnilised andmed seadme kohta. II etapi täidab kas seadme omanik või tema poolt volitatud hooldaja (volitus antakse registreerimise I etapis). NB! Volituse andmine ei mõjuta omaniku seadusest tulenevaid kohustusi ning andmete tähtaegse esitamise eest jääb vastutavaks omanik.

Hooldaja valik seadme registreerimise I etapi lõpus toimub vastavalt seadme kasutusvaldkonnale ning seadmes sisalduvale aine tüübile (osoonikihti kahandavad ained või fluoritud kasvuhoonegaasid. Täpsemalt vaata Pädevust tõendavad dokumendid ja Käitlemisload.

Seadme hooldajaid võib olla rohkem kui üks. Selle jaoks tuleb lisada registreerimisvormile lahtreid juurde.

Seade loetakse registreerituks, kui esitatud on mõlema etapi andmed. Iga registreeritud seade saab unikaalse FOKA registri koodi. FOKA registri koodiga fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava seadme märgis peab olema kleebitud seadme hooldeavade lähedusse. Märgis peab olema kindlalt oma kohale kinnitatud ning selgelt loetav kogu aja vältel, kui seade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

NB! Paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade puhul käsitletakse ühe seadmena ühte jahutuskontuuri. Kui süsteemi erinevates külmaaine kontuurides sisalduv aine omab omavahelist otsest kokkupuudet (läbi ühise torustiku), siis tuleb FOKA registris registreerida üks seade ning summeerida kõikides süsteemi külmakontuurides sisalduvad aine kogused. Kui puudub selline ühendus, siis tuleb kõik kontuurid eraldi seadmetena registreerida.

Kui seade on FOKA registris registreeritud ning vahetub seadme hooldaja või muutuvad seadme omaniku andmed või seadme asukoht, tuleb seadme omanikul Keskkonnaametit teavitada, tehes registris vastav muudatus 10 tööpäeva jooksul. Registreeritud seadme tehnilisi andmeid (nt seadmes olev aine kogus, seadme võimsus) seadme omanik pärast registreeringu kinnitamist enam muuta ei saa. Juhul kui tehnilised andmed on registreerimisel valesti märgitud, tuleb muudatuse tegemiseks pöörduda Keskkonnaameti poole.

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele tuleb seadme omanikul esitada registrisse andmed ka registreeritud seadme võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutamiselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise kohta 2 nädala jooksul vastavast toimingust arvates.

Kui seadme hooldaja on registreerinud seadme ümberehituse, mille käigus seadmes sisalduv aine kogus on muutunud või seadmes olev aine on asendatud mõne muu ainega (fluoritud gaasiga), siis tekib FOKA registris automaatselt uue tähisega seade, millel on uued tehnilised parameetrid. Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele peab seadme omanik uue seadme andmeid täiendama ning kinnitama seadme registreeringu 2 nädala jooksul.