Käitlemisload

Prindi

Teatud käitlemistoimingute jaoks on fluoritud kasvuhoonegaasidega tegutsevale isikule käitlemisloa omamine kohustuslik

1. Paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine ning seadmete kasutuselt kõrvaldamine;
2. Paiksete tuletõrjeseadmete paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine ning seadmete kasutuselt kõrvaldamine.

Tulenevalt Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/2067 artikkel 3 lõike 3 punktist b ei ole käitlemisluba nõutud ettevõtetelt, kes tegelevad direktiiviga 2012/19/EL hõlmatud seadmetest (elektroonikajäätmetest) fluoritud kasvuhoonegaasi kogumisega, tingimusel, et sellised seadmed sisaldavad vähem kui 3 kg ja vähem kui 5 CO2-ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaasi ning kogumine toimub ruumides, mille kohta on jäätmeseaduse kohaselt antud jäätmeluba ning ettevõttes aine kogumisega tegelev isik on läbinud nimetatud määruse I lisa kohasele III kategooriale vastavaid miinimumoskusi ja -teadmisi käsitleva kursuse, mida tõendab jäätmeloa omaja väljaantud pädevuskinnitus.

Käitlemisloa taotlus esitatakse majandustegevuse registris (edaspidi MTR) või posti teel Keskkonnaametile. Loataotlust võib MTR-is koostada ja esitada selleks vastavat volitust omav isik. Taotlus salvestatakse automaatselt otse Keskkonnalubade Infosüsteemi. Kui taotlus esitatakse posti teel, siis majandustegevuse registrisse sisestab selle keskkonnaameti kliima peaspetsialist. Taotluse vormid ja menetlemise sisulised reeglid on kehtestatud keskkonnaministri määrusega nr 70.

Loa taotluse esitamisel tuleb tasuda ka riigilõiv 270 eurot Rahandusministeeriumi arvele. Loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 48 eurot.

NB! Paberkandjal vormistatav loa taotlus palume esitada Keskkonnaametile köitmata kujul.

Väljastatud käitlemisload on kättesaadavad majandustegevuse registris.

Ettevõttele peab olema väljastatud käitlemisluba enne, kui teda saab FOKA registris seadme hooldajaks märkida, kui antud tegevuseks on käitlemisluba vaja. Luba võib olla väljastatud Eestis või teises EL liikmesriigis. Viimasel juhul peab loa omanik end Keskkonnaametis registreerima.

Käitlemisloa taotlemise juhendid:
Käitlemislubade taotlemine jahutus-, kliimaseadmetele ja soojuspumpadele
Käitlemislubade taotlemine tuletõrjeseadmetele

Loa muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MsüS) § 30 kohaselt on loakohustusega tegevusala puhul ettevõtjal kohustus teavitada loa andjat majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest.

Keskkonnaamet hindab andmete läbivaatamisel, kas luba on vaja muuta ning teavitab sellest loa omajat. Kui luba on vaja muuta, tuleb loa omajal tasuda loa muutmise taotluse läbivaatamise eest riigilõiv 48 eurot. Vastavalt MsüS § 33 lõikele 1 lahendab majandushaldusasutus ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Vastavalt MsüS §-le 37 tunnistab loa andja tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:
1) ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
2) ettevõtja majandustegevusest loobumine;
3) ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud MsüSi alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Vastavalt MsüS §-le 38 võib loa andja tunnistada tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:
1) majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul
2) tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
3) tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
4) tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine.