Loa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Prindi

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MsüS) § 30 kohaselt on loakohustusega tegevusala puhul ettevõtjal kohustus teavitada loa andjat majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest.

Vastavalt keskkonnaministri 30.12.2014. a määrusele nr 60 peab käitlemisloa omaja loa andjat viivitamatult teavitama: ärinime, registrikoodi ja kontaktandmete muudatustest, kutse- või kompetentsitunnistust omavate töötajate arvu, kutsetasemete, töövahendite muudatustest ning töömahu kasvust 20% või enama võrra, mis võib mõjutada käitlemisloaga teha lubatavaid toiminguid.

Vastavalt määruse §-le 5 esitatakse muutunud andmed Keskkonnaametile elektrooniliselt või posti teel määruse lisas 1 või 2 oleval vormil.

Vormid peavad olema (digitaalselt) allkirjastatud.

Vormid
1) Lisa 1 (jahutus- ja kliimaseadmeid ning soojuspumpasid käitlevale ettevõttele)
2) Lisa 2 (tulekustutussüsteeme ja tulekustuteid käitlevale ettevõttele)

Keskkonnaamet hindab andmete läbivaatamisel, kas luba on vaja muuta ning teavitab sellest loa omajat. Kui luba on vaja muuta, tuleb loa omajal tasuda loa muutmise taotluse läbivaatamise eest riigilõiv 48 eurot.

Loa kehtetuks tunnistamine
Vastavalt MsüS §-le 37 tunnistab loa andja tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:
1) ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
2) ettevõtja majandustegevusest loobumine;
3) ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud MsüSi alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Vastavalt MsüS §-le 38 võib loa andja tunnistada tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:
1) majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul
2) tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
3) tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
4) tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine.