Loa taotlemine

Prindi

Luba võib taotleda erinevate tegevuste jaoks. Paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade puhul märgitakse taotluses käitlemistoimingute lahtrisse üks või mõningal juhul mitu järgnevatest toimingutest:
1) paigaldamine;
2) hooldamine ja teenindamine;
3) lekkekontroll, mis ei sisalda jahutuskontuuri avamist;
4) lekkekontroll, mis sisaldab jahutuskontuuri avamist;
5) fluoritud kasvuhoonegaaside kogumine.

Paiksete tuletõrjeseadmete puhul kantakse taotlusele kõik järgnevad käitlemistoimingud:
1) paigaldamine;
2) hooldamine ja teenindamine;
3) lekkekontroll;
4) fluoritud kasvuhoonegaaside kogumine.

Paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade tegevusvaldkonnas tegutsev isik võib taotleda käitlemisluba ka vastavalt sellele, kui suure fluoritud kasvuhoonegaasi kogusega tooteid, seadmeid või süsteeme käitlemisloa omaja käidelda soovib:
a) Kuni 3 kg fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavad või kuni 6 kg fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavad hermeetiliselt suletud tooted, seadmed ja süsteemid.
b) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad tooted, seadmed ja süsteemid, olenemata neis sisalduvast aine kogusest.

Jäätmeluba omavad jäätmekäitlejad, kes koguvad fluoritud kasvuhoonegaasi vähem kui 3 kg fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavatest jahutus-, kliimaseadmetest või soojuspumpadest, ei pea käitlemisluba taotlema. Neile piisab koolitatud töötaja olemasolust.

Käitlemisloa taotluses tuleb ära märkida hooldaja heaks töötavad töötajad, kes on sertifitseeritud või omavad kutse- või osakutsetunnistust (väljastatud Eestis või mujal EL-is). Siinkohal on oluline ka plaanitav töötundide (kui palju antud töötaja selle ettevõtte heaks aastas töötab) ja lekkekontrollide arv aastas.
 

Arvestada tuleb, et üks töötaja võib aastas:

  • kokku töötada maksimaalselt 1900 tundi, olenemata tööandjatest, kelle heaks ta töötab;
  • teha kuni 100 lekkekontrolli.

Seega – kui töötaja on juba varasemalt väljastatud loataotluses märgitud, siis arvestatakse ka seal toodud töötundide arvu, mis summeeritakse. Kui töötaja töötundide arv on juba eelnevalt väljastatud lubade alusel 1900, siis antud taotluses teda enam märkida ei saa (teda ei arvestata taotluse menetlemisel).

Teine oluline punkt taotluses on töövahendite loetelu. Siingi kehtivad teatud valideerimisreeglid, mida menetlemisel arvestatakse. Need reeglid on toodud keskkonnaministri määruses nr 60. Kui taotluses toodud töövahendite arv nendele nõuetele ei vasta, siis taotlust menetlusse ei võeta.

Materjalid