Kemikaaliloa andmise menetlus

Prindi

Keskkonnaamet kontrollib esitatud taotlusmaterjalide sisu vastavust kehtestatud nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul loa taotluse saamise kuupäevast arvates.

Kui taotlus ei vasta keskkonnaministri 20.10.2016. a määruses nr 40  esitatud nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab Keskkonnaamet tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel seitsme päeva jooksul puuduste avastamisest arvates. 30 päevane loa menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks määratud tähtaja võrra.

Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, jäetakse taotlus läbi vaatamata ja Keskkonnaamet teavitab sellest taotlejat seitsme päeva jooksul puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks antud tähtaja lõppemisest arvates.

Kirjalik teave loa tingimuste täitmise kohta

Seire eesmärgil annab kemikaali erandkorras turustamise ning kasutamise loa saanud isik Keskkonnaametile kirjaliku teabe turustatud või kasutatud kemikaali kohta hiljemalt 30 päeva jooksul toimingu lõpetamisest arvates.

Teave toimingu kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) isiku nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht;
2) kemikaali alaliik ja sellega tehtava toimingu nimetus;
3) toimingu alustamise ja lõpetamise kuupäev;
4) kemikaali kogus kilogrammides;
5) kemikaali lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus grammides liitri kohta.